เกิด 4 วันนี้ บารมีเหลือล้น ชะตามีเกณฑ์โชคชุดใหญ่ มาเยือ น

เกิด 4 วันนี้ บารมีเหลือล้น ชะตามีเกณฑ์โชคชุดใหญ่ มาเยือ น

โชคชุดใหญ่ มาเยือ นวันศุกร์

คุณเป็นคนดี ปัญห าและอุป ส รรค ต่างๆ ที่เหมือนจะไม่ ดีนั้นทำอะไรเขาไม่ได้แม้แต่น้อยมี ก ร ร ม ดีเยอะ

ด วงดีมาก ลำบ ากน้อย และให้พย าย ามหมั่นทำบุญให้เยอะ ๆเข้าไว้จะได้หนุนให้ชีวิตนั้นดีขึ้นไปอีก

และช่วงนี๊ก็อย่ าลืมเก็ บ ออมไว้ด้วย เพราะเวลาที่ได้รับ เงิน ทองเข้ามาเยอะๆ จะทำให้มีกินมีใช้ไปตลอดเลยล่ะ

วันเสาร์โชคเฝ้าถามหา

ท่านเป็นคน ด วงแข็งมาก แม้ว่าจะตกทุ กข์เพียงใด ชีวิตปัญห าเยอะแต่ก็ยังคงยืนหยัดอยู่ได้แบบสบาย ๆ

เป็นคนใจสู้จนทำให้ผ่านปัญห ามาได้ง่ายดาย มีคุณสม บั ติความเป็นผู้นำ รักเกียรติ มีความหนักแน่น

ไม่ชอบเอาเปรียบใคร เป็นคนตรงไปตรงมาขยันทำงาน มีความอดทน ในช่วงนี๊ก็จะได้รับเงินก้อนโตจากความดีของคุณเอง

ขอให้มีความสุขความเจริญมากๆนะคะ สาธุค่ะ

โชคชุดใหญ่ มาเยือ นวันอาทิตย์

คุณเป็นคนที่วาสนาดีมาก ด วงก็ดี บุญเยอะจึงทำให้ชีวิตสุขสบาย ส่วนมากก็จะทำงานแ บ บ มียศมีตำแหน่งทั้งนั้น

ร่ำร วย ฐานะดี บริวารเยอะมากมายแต่ก็ทำคุณคนไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่ แต่ก็ดีแล้วทำดีก็ทำต่อไป ความดีที่ทำนั้นเองที่

จะคอยปกป้องตัวคุณ ในช่วงนี๊เตรียมรับกับโช ค ดี มีเ งิ นทองเพิ่มขึ้นด้วย ด วงโดยรวมของท่านที่เกิ ด ในวันอาทิตย์นี๊

จะมีโช ค ล าภใหญ่อย่างแน่นอน ขอให้ท่านสุขสมหวัง สาธุบุ ญจ้า

ดวงดีวันพุธ

คนวันนี๊จะเป็นคนที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดีสุดๆ เจรจาต่อรองเก่ง วาทศีลป์เป็นเลิศจนผู้คนต้องยอมรับ เหมาะที่จะทำเกี่ยวกับการค้าข าย

ทำธุรกิจฉลาด แต่ความจำไม่ดีเอาเสียเลย ลืมอะไรง่ายดายมาก ความรู้เยอะ อ่ านใ จคนเก่งมาก แต่เก็ บ เ งิ น ไม่ค่อยอยู่เพราะ

สิ่ ง เร้ามันเยอะแต่ก็ช่วงนี๊ก็เป็นด วงดีรับทรัพย์ของผู้ที่เกิ ด วันพุธ ถ้าเก็ บ เ งิ น บ้าง สะสมบ้างก็จะทำให้มีความมั่งคั่ ง

เลยล่ะเป็นความ เชือ ส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญ าณในการอ่ าน หากอ่ านแล้วดี ขอให้ท่านเก็ บ ด วงนี๊ไว้ให้กับเพื่อน

ที่เกิ ด วันเดียวกับท่านได้อ่ าน ขอให้ท่านสุขสมหวังดังปรารถนา ตลอดปี ตลอดไป ส าธุบุ ญ ค่ะ

• เป็นความเชื่ อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจาร ณญาณในกา รอ่าน•

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *