แบงค์ 20 รับซื้อราคาหลักแสน

แบงค์ 20 รับซื้อราคาหลักแสน

แบงค์ และ เหรียญ เก่า ที่มีตัวเลขสวยๆยังคงได้รับความนิยมจากบรรดานักสะสม

ล่าสุดเพจ รับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่า ของสะสมทุกชนิดราคาดี by แบงค์อานนท์

ประกาศรับซื้อ ธนบัตร20บาท ให้ราคาสูงถึง 150,000 บาท โดยมีรายละเอียดคือ

“ธนบัตร20บาท ลายเซ็น ป-เดช เลขแดงแบบนี้ ถ้าสภาพสวย ทางร้านรับซื้อให้ราคา

สูงถึง ใบละ 150,000 บาท น่ะครับหรือพี่ๆท่านใด มีธนบัตรเก่ารุ่นอื่นๆแล้วอยาก

จะสอบถามราคาเพิ่มเติมสามารถส่งรูปมาประเมินราคาได้ฟรีทางร้านยินดีไห้คำปรึกษา

บริการรับซื้อถึงที่โดยมีรายละเอียดคือ “ธนบัตร20บาท ลายเซ็น ป-เดช เลขแดงแบบนี้

ถ้าสภาพสวย ทางร้านรับซื้อให้ราคาสูงถึงใบละ 150,000 บาท น่ะครับหรือพี่ๆท่านใด

มีธนบัตรเก่ารุ่นอื่นๆแล้วอยากจะสอบถามราคาเพิ่มเติมสามารถส่งรูปมาประเมินราคาได้ฟรี

ทางร้านยินดีไห้คำปรึกษา บริการรับซื้อถึงที่ธนบัตร 5-10 บาท คู่นี้

มีราคาสูงทางร้านรับซื้อ คู่ละ 20,000 บาทน่ะครับ พี่ๆท่านใดมี

ทางเรายินดีรับซื้อให้ราคาสูง “ธนบัตรรุ่น 9 เลขตอง 999999 แบบนี้ ทางร้าน

รับซื้อใบละ 1 แสนบาทน่ะคับ”

ขอบคุณที่มา…

รั บ ซื้ อ แ บ ง ค์ เ ก่ า เ ห รี ย ญ เ ก่ า ข อ ง ส ะ สม ทุ ก ช นิ ด ร า ค า ดี by แบงค์อานนท์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *