เราชนะได้วันละเท่าไร ซื้ออะไรได้บ้ าง ผ่าน เป๋าตัง

เราชนะได้วันละเท่าไร ซื้ออะไรได้บ้ าง ผ่าน เป๋าตัง

วันนี้เรามีข่าวเกี่ยวกับโครงการ เราชนะ มาฝากทุกท่าน เกี่ยวกับเงื่อนไขสำคัญ “เราช นะ”

กับวงเ งินการใช้งานผ่านแอพฯ “เป๋าตัง” ต่อวันและการใช้จ่ายภายใต้ข้อกำหนดของโครงการ

“เราช นะ” เริ่มเปิดให้ประชาช นที่อยู่ในเกณฑ์ “กลุ่มที่ 3”ซึ่งเป็นบุคคลที่ยังไม่มีเคยใช้สิทธิ

“คนละครึ่ง” และ “เราเที่ยวด้วยกัน” มาก่อน เริ่มลงทะเบี ย นผ่าน www.เราช นะ.com

ได้ตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค.-12 ก.พ. 64เวลา 06.00-23.00 น. จนกว่าจะครบกำหนด

ส่วนผู้อยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มที่ 1 (ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) จะได้เงิ นเข้าอัตโนมัติ และกลุ่มที่ 2

(ผู้ที่เคยได้สิทธิคนละครึ่ง หรือเราเที่ยวด้วยกันมาก่อน) จะมีปุ่มให้กด “รับสิทธิ” ปรากฏขึ้นในแอพฯ

“เป๋าตัง” เมื่อถูกตรวจสอบแล้วว่ามีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์โดยทั้ง 3 กลุ่มจะมีระยะเวลาในการรับเงิ น

ที่แ ตกต่างกันออกไปดังนี้อีกหนึ่งคำถามที่หลายคนสงสัยและสับสนเกี่ยวกับการใช้เ งินในโครงการเราช นะ

คือสิทธิเราช นะ “ใช้ได้วันละกี่บ าท” และ “ต้องใช้ให้หมดภายในสัปดาห์

ที่ได้รับเงิ นมาหรือไม่” “กรุงเทพธุรกิจออนไลน์” สรุปคำตอบตามข้อมูลของโครงการ “เราช นะ”

โดย www.เราช นะ.com เพื่อไขข้อข้องใจ ดังนี้

คำถามที่ 1: สิทธิดราช นะ รับเงิ นสัปดาห์ละ 1,000 บ าท จะต้องใช้เงิ น 1 พันบ าทให้หมดในสัปดาห์นั้นๆ หรือไม่ ?

คำถามที่ 2: ใช้สิทธิได้วันละเท่าไร มีการจำกัดยอดใช้สิทธิ “เราช นะ” ผ่านแอพฯ “เป๋าตัง” หรือไม่ ?

คำตอบ: สามารถใช้จ่ายได้ สูงสุดตามจำนวนสิทธิที่ได้รับ และสามารถเก็บสะสมไว้ใช้ได้ก่อนวันที่ 31 พ.ค. 64

“สิทธิเราช นะ” ซื้ออะไรได้บ้ าง?

ต้องเข้าใจก่อนว่า สิทธิ “เราช นะ” 7,000 บ าท ที่ผู้มีสิทธิจะได้รับ “กดเป็นเงิ นสด” ไม่ได้

และไม่สามารถโอนเข้าบัญชีธนาค ารใดๆ ได้ ดังนั้นการใช้จ่ายต่างๆ จะต้องซื้อหรือรับบริการจากร้านที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น

สิทธิ “เราช นะ” สามารถซื้อได้ทั้งสินค้ า กับร้านค้ าที่เข้าร่วม อย่ าง “ร้านค้ าธงฟ้าประชารัฐ” “ร้านค้ าร ายย่อย”

ที่เข้าร่วมกับมาตรการ “คนละครึ่ง” นอกจากนี้ รัฐยังเพิ่มเติมให้สามารถใช้จ่ายกับ “ภาคบริการ” “การขนส่งสาธารณะ

และขนส่งส่วนบุคคล” ประกอบด้วย

•แท็กซี่•

•ตุ๊กตุ๊ก•

•เรือ•

•ขสมก•

•รถร่วม•

•รถไฟฟ้า เช่ น รถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) หรือรถไฟใต้ดิน (MRT)•

•วินมอเตอร์ไซค์•

•รถไฟ•

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับสิทธิ “เราช นะ” จะต้องใช้สิทธิภายในวันที่ 31 พ.ค. 64 หากครบกำหนดเวลาแล้วยังไม่ใช้สิทธิไม่ครบ 7,000 บ าท

จะถูกตัดสิทธิในส่วนที่เหลือทันที

ขอบคุณที่มา…

b a n g k o k b i z n e w s

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *