ลองยื่นมือขวาออกมา แล้วดูว่ามือคุณเป็นแบบใด บอกอะไรได้หลายอย่าง

ลองยื่นมือขวาออกมา แล้วดูว่ามือคุณเป็นแบบใด บอกอะไรได้หลายอย่าง

1 นิ้วมือส่วนใหญ่กางออก

หากคุณลองยื่นมือขวาออกมาแล้วพบว่านิ้วมือส่วนใหญ่ของคุณกางออกจากกันแบ บนี้

แสดงว่าคุณเป็นคนที่มองโลกแง่บวกและมีจิตใจอ่อนโยน

สามารถแบ่งแยกสิ่งดีหรือไม่ดีออกจากกันได้อย่ างชัดเจน คุณรักอิสระ ไม่ชอบที่จะหยุดอยู่ตรงจุดใดจุดหนึ่งนานนัก

2 นิ้วมือแนบตรง

หากคุณยื่นมือออกไปแล้วพบว่านิ้วทั้งหมดแนบชิดกันแบ บนี้แสดงให้เห็นว่าคุณเป็นคนที่สุขุมหนักแน่น

ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนคุณก็จะมีนิ สั ยระมัดร ะวั งและทำทุกอย่ างด้วยความรอบคอบแม้ว่าสิ่งนั้นจะเป็น เ รื่ อ งเล็กน้อยก็ตาม

3 นิ้วมือแนบตรง มีเพียงนิ้วโป้งเท่านั้นที่กางออก

หากคุณยื่นมือออกไปแล้วพบว่านิ้วทั้งหมดแนบชิดกัน มีเพียงนิ้วโป้งที่กางออกมา

แสดงให้เห็นว่าคุณเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองสูง เชื่ อถือในเหตุผลของตัวเอง

ดังนั้นเมื่อเกิ ดปั ญหาอะไรขึ้นมาก็จะกระตือรือร้นแก้ไขปั ญหานั้นด้วยตัวเองเสี ยตลอด

แม้บ างครั้งการทำแบบนั้นจะดูลำบ ากไปบ้ าง แต่คุณก็จะพย าย ามหาวิธีแก้ปั ญหาต่อไปจนกว่าจะสำเร็จ

4 นิ้วมือแนบตรง มีเพียงนิ้วก้อยเท่านั้นที่กางออก

หากคุณยื่นมือออกไปแล้วพบว่านิ้วทั้งหมดแนบชิดกัน มีเพียงนิ้วก้อยที่กางออกมา

แสดงให้เห็นว่าคุณเป็นคนที่มีอารมณ์สุนทรีย์สูงและไวต่อความรู้สึก

เมื่อเจอเ รื่ อ งอะไรก็จะมีปฏิกิริย าต่อเ รื่ อ งนั้น ทันที อีกทั้งยังมีความคิดสร้างสรรค์

และมีความสามารถด้านงาน วรรณก ร ร มอีกด้วยนะ

5 กางมือแนบตรงเต็มที่จริงจัง

หากคุณยื่นมือออกไปแล้วพบว่านิ้วทั้งหมดของคุณยื่นตรงชิดอย่ างเต็มที่

แสดงให้เห็นว่าคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยกระตือรือร้น ดูไร้เดียงสาและทำอะไรด้วยความนุ่มนวล

แต่ออกจะลังเลไม่เด็ดข า ดเมื่อต้องรับฟังความต้องการของคนอื่น

ขอบคุณที่มา…

t u m m a t h a i l a n d

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *