ผู้โชคดีเกิด 3 วันนี้ ดวงชะตา มีเกณฑ์ รวยล้นเหลือ

ผู้โชคดีเกิด 3 วันนี้ ดวงชะตา มีเกณฑ์ รวยล้นเหลือ

ผู้โชคดีเกิดวันเสาร์

เด่นเ รื่ อ งธุรกิจอาหาร ค้ าขายได้มากกว่าเดิม แต่ร ะ วั ง เ รื่ อ งความสะอาดให้มาก

ในช่วงนี้อาจจะเกิ ดปั ญหาหรือข่าวที่ทำให้เกิ ดชื่อเสียงจากความสะอาดได้และอาจจะไม่คุ้ม

หรือเสียแบรนด์ของคุณที่ทำมานานได้

วาสนาดีเ กิ ด วันพุธกลางคืน

เด่นเ รื่ อ งการบริการ มีการชมจากลู กค้ าหรือผู้ใช้บริการอย่ างมากในสินค้า

ของเราแต่แนะนำร ะ วั ง เ รื่ อ งอารมณ์ของเราที่อาจจะขึ้นหรือว่าลงง่ายจนเกินไป

บารมีสูงเ กิ ดในวันอาทิตย์

เด่นเ รื่ อ งการงานด้านต่างประเทศ มีการติดต่อทางด้านต่างประเทศเยอะขึ้นกำไร

ในส่วนของต่างประเทศเยอะขึ้นแต่แนะนำให้ร ะ วั งเ รื่องเอกสารสัญญา

••เป็นคว ามเชื่อส่วนบุค คล โปรดใช้วิจรณ ญาณในการอ่ าน••

ขอบคุณที่มา…

r u g y i m

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *