เงิ นเข้าครั้งแรก 5 ก.พ. 2 กลุ่มนี้ รอรับเงิ นเราช นะ 7,000 ได้เลย

เงิ นเข้าครั้งแรก 5 ก.พ. 2 กลุ่มนี้ รอรับเงิ นเราช นะ 7,000 ได้เลย

นับเป็นโครงการที่ประชชาน ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก สำหรับโครงการ เราชนะ ซึ่ง กระทรวงการคลัง เคลียร์ชัด 2 กลุ่มนี้อยู่เฉย ๆ ไม่ต้องลงทะเบี ย น

รอรับเงิ นเยี ย วย า “เราช นะ” 7,000 บ าทได้เลย วงเงิ นเข้าครั้งแรก 5 ก.พ.นี้ และจะเข้าต่อเนื่องถึงวันที่ 26 มี.ค.นี้ ผู้สื่อข่าวร ายงานว่า…

โครงการเราช นะ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือด้วยการลดภาระค่ าครองชีพให้แก่ประชาช นเนื่องจากสถานการณ์การแ พร่ระบ าดระลอก

ใหม่ของโร คติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019โดยจะสนับสนุนวงเงิ นช่วยเหลือให้แก่ประชาช น จำนวนประมาณ 31.1 ล้านคนวงเงิ นไม่เกิน 3,500 บ าท

ต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือนสำหรับเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2564 วงเงิ นโครงการรวม 210,200 ล้านบ าทโดยจะลงทะเบี ย นผ่าน www.เราช นะ.com

และต้องยืนยันผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”นางสาวกุลย า ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศร ษ ฐกิจการคลัง

ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิ ดเผยความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบี ย นโครงการเราช นะ ว่าประชาช นที่ลงทะเบี ย นแล้วสามารถตรวจสอบสถานะการได้รับสิ ทธิ์

ผ่านทางเว็บไซต์www.เราช นะ.com ได้ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 และประชาช นที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”

ยืนยันตัวตนด้วยใบหน้า (Facial Recognition) เพื่อเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน และใช้วงเงิ นสิทธิ์ในโครงการเราช นะได้ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

ขอบคุณที่มา…

t h e b a n g k o k i n s i g h t

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *