กลุ่ม ไม่มีสมาร์ทโฟน ลงอีกครั้ง 15 ก.พ. นี้

กลุ่ม ไม่มีสมาร์ทโฟน ลงอีกครั้ง 15 ก.พ. นี้

นับเป็นข่าวสำหรับผู้ที่ไม่มรสมาร์ทโฟน ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เมื่อ กระทรวงการคลั ง เปิ ดลงทะเบี ย น “เราช นะ”

กลุ่มผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน 15 ก.พ.64 ผ่าน 3 ธนาค ารของรั ฐ ได้แก่ ธนาค ารกรุงไทย ธนาค ารออมสิน และ

ธนาค รเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. โครงการ “เราช นะ” กระทรวงการคลัง

ได้คิกออฟ www.เราช นะ.comโดยจ่ายเงิ นเ ยีย วย าเราช นะให้กับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

จำนวน 13.8 ล้านรา ยโดยโอนเงิ นงวดแรกจำนวน 675 หรือ 700 บ าท ไปแล้วเมื่อวันที่ 5 ก.พ.64

ที่ผ่านมาในวันเดียวกันเปิดให้กลุ่มแอปเป๋าตัง “คนละครึ่ง” และ “เราเที่ยวด้วยกัน”ตร ว จสอบสิทธิ์ เช็ กสถานะ

www.เราช นะ.com ได้เพิ่มเมนูสีน้ำเงิ น“ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ” ให้ประชาช นที่ได้รับสิทธิ์โครงการ

คนละครึ่ง – เราเที่ยวด้วยกัน ที่มีแอปฯ “เป๋าตัง” และยืนยันตัวตนสำเร็จภายในวันที่ 27 มกราคม 2564

เข้าไปตรวจสิทธิ์เราช นะวัตถุประสงค์โครงการ “เราช นะ”เพื่อให้ความช่วยเหลือด้วยการลดภาระค่ าครองชีพ

ให้แก่ประชาช นเนื่องจากสถานการณ์การแพ ร่ระบ าดระลอกใหม่ของโควิด-19โดยจะสนับสนุนวงเงิ นช่วยเหลือ

ให้แก่ประชาช จำนวนประมาณ 31.1 ล้านคนวงเ งินไม่เกิน 3,500 บ าทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน

สำหรับเดือน ม.ค.-ก.พ. 2564วงเงิ นโครงการรวม 210,200 ล้านบ าทคุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ-มีสัญชาติไทย

อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป-ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33-ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฎิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานภาครัฐ

ข้าราชการการเมือง หรือผู้รับบำนาญ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ-ไม่เป็นผู้มีเงิ นได้พึงประเมินเกิน 300,000 บ าท

ตามฐานข้อมูลล่าสุด ไม่เป็นผู้มีเงิ นฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บ าท ตามฐานข้อมูลล่าสุด 15 ก.พ.กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน

ลงทะเบี ย นได้ที่ 3 ธนาค าร ฐ ดังนี้

1.ธนาค ารกรุงไทย ทุกสาขา

2.ธนาค ารออมสิน ทุกสาขา

3.ธนาค ารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ทุกสาขา

ขอบคุณที่มา…

t h a n s e t t a k i j

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *