คืนนี้สวดเลย ค าถาคนจะรว ย เรียกทรั พ ย์ เรียกเงิ นเรียก ทอง

คืนนี้สวดเลย ค าถาคนจะรว ย เรียกทรั พ ย์ เรียกเงิ นเรียก ทอง

สำหรับสังคมไทยนั้น การสวดมนต์ ขอพร ขอโช คลาภคือสิ่งที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ บ างคนก็ได้ผล

บ า งคนก็ไม่ได้ผล ขึ้นอยู่กับบุญวาสนา ที่สั่งสมมา วันนี้เราจึงรวมบทสวดที่เรียกความ เฮง เรียกเงิ นทอง

และความโช คดีมาฝากทุกๆ ท่านค่ะ จะมีบทสวดอะไรบ้ างไปดูเลย

1. ก่อนเสี่ ย งโช ค เอาไว้สวดหรือท่องก่อนออกเดิน ทางไปเสี่ ย งโช ค ก่อนซื้อสลากกินแบ่งรั ฐบ าล ซื้อล็อตเตอรี่

2. สวดปร ะจำ ส่วนใหญ่จะเป็นวันละครั้ง ไว้สวดเพื่อสั่งสมโช คให้คงอยู่กับตัวเรา

3. เวลาไหน ก็ได้ สวดได้ตล ดเวลาที่ต้องการ จะตอนเล่นอยู่ ก่อนเล่น ระหว่างเดินทาง ตอนไหนก็ได้

โดยหลักในการท่องค าถาหรือบทสวดต่างๆนั้น สิ่งสำคัญอย่ างหนึ่งเลยก็คือ เราจะต้องมีสมาธิ มีใจที่ตั้งมั่น

หรือมีความเชื่อความศรัทธาภายในจิตใจเสียก่อน ถึงจะเห็นผลโดยหลักในการท่องค าถาหรือบทสวดต่างๆนั้น สิ่งสำคัญอย่ างหนึ่ง

เลยก็คือ เราจะต้องมีสมาธิ มีใจที่ตั้งมั่น หรือมีความเชื่อความศรัทธาภายในจิตใจเสี ยก่อน ถึงจะเห็นผล

ค าถาเสี่ ย งโช ค

บทนี้สำคัญมาก เป็นบทของการเสี่ ย งทายทุกช นิด ท่านจะทำอะไรทุกอย่ างในการพนั นขันต่อ ก็ให้สวดบทนี้ก่อนจึงไป

หรือแม้แต่ซื้อล็อตเตอรี่ สวดก่อนแล้วหยิบขึ้นหากใจแน่วแน่จริง จะเป็นผลแก่ตัวเอง ให้สวดถึงเจ็ดจบจึงประเสริฐ ดังนี้

ตั้งนโม 3 จบ แล้ว สวดเ จ็ดจบ

อินทะยะสัง เทวะยะสัง พรหมะยะสัง มหาพรหมะยะสัง อิสียะสัง มะหาอิสียะสัง มุนียะสัง มะหามุนียะสัง ปุริสะยะสัง

มะหาปุริสะยะสัง จักกะวัตติยะสัง มะหาจักกะวัตติยะสังพุทธะยะสัง ปัจเจกะพุทธะยะสัง อะระหันตะยะสัง สัพพะสิทธิวิชชา

จะระณะยะสัง สัพพะโลกา ธิปะติญาณะยะสัง สัพพะโลกะ จะริยะญาณะยะสัง เอเตนะ ยะเสนะ เอเตนะ สัจจะวะจะเนนะ

มะมะสุวัตถิ โหตุ มัยหัง สวาหายะ นะโม พุทธัสสะ นะโม ธัมมัสสะ นะโม สังฆัสสะ เสยยะถีทัง หุรูหุรู สวาหายะฯ

ค าถาเงิ นล้าน หลวงพ่อฤาษี งดำ สวด 9 จบ

พรหมาจะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะร ายันติ พรหมาจะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุเม มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุเม

มิเตพาหุหะติ กลุ่มที่สอง สวดเป็นประจำ

ค าถาโช คลาภ เป็นค าถาที่ใช้สวดภาวนาเพื่อให้เกิ ดโช คลาภแบบฟลุ๊คๆ ขึ้uมาได้

เอามาเสกกับน้ำแล้วแตะหน้าผาก โพธิ มะหิสะกะ อิถิพุนะ อิถิสัตโต อิถีวาโย เอหิ มะ มะ นะกาโร โหติ สัมภะโว

•เป็นความเ ชื่อส่วนบุคคลโปร ดใช้วิจารณญาณ ในการอ่าน•

ขอบคุณที่มา…

h e r b t r i c k

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *