ผู้ที่บารมีสูง เกิด 5 ราศีนี้ มีเกณฑ์ รวย บุญเก่าหนุนนำ พาโชคใหญ่มาสู่

ผู้ที่บารมีสูง เกิด 5 ราศีนี้ มีเกณฑ์ รวย บุญเก่าหนุนนำ พาโชคใหญ่มาสู่

ราศีธนู

หลังจากที่สร้างบุญม าตลอด ผลบุญกุศลหนุนนำจากนี้ไป 1 ปี

จะมีโช คลาภ เป็นต้นไป จะมีภาระห นี้สิน แต่จะมีท รัพย์สินทำให้เราขยัน

มีเกณฑ์ประสบความสำเร็จ เกิ ดโช คลาภใหญ่ เป็นผลดี มีกินมีใช้

ราศีกันย์

สำหรับผู้ที่เกิ ดในราศีกันย์นั้ นในช่วงนี้มีเกณฑ์ดว งชะต าที่ดีมาก

มีโช คลาภ เงิ นทองเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆก็ไ ด้ดี ประสบความสำเร็จ

มีบุญเก่าหนุนนำ มีโอกาสได้บ้ าน รถ หรือที่ดิน

ราศีตุลย์

ถึงแม้ผู้ที่เกิ ดในราศีนี้จะดว งดี มีทั้งโช คลาภ แต่ ก็มีเรื่องให้ได้

เจ็ บป่ว ยซ้ำ พลัดพรากจากของรักมีเ กณฑ์ได้รับทรั พย์ก้อนใหญ่

ช่วงปลา ยปี การงานดี แต่อย่ าลืมดูแลเรื่องสุขภาพเป็นสำคัญ

ราศีเมษ

ชาวร าศีเมษถ้าได้ทำบุญมาก่อนนี้ มีเกณฑ์เริ่ มมีช่องทางได้เงิ น

มีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงหลายอย่ าง คนโสดจะพบคู่เข้ามาหลายคน ส่วน

คนที่มีครอบครัวต้องประคับประคองกันเอาไว้ให้ดี

ราศีกรกฎ

ในเดือนตุลาคม ที่ผ่านมาดาวโคจ รอยู่ในมุมที่ดี มีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้น

เลื่อนตำ แหน่งค้ าขายดีขึ้น มีเกณฑ์เดินทางไกล และได้บ้ าน – รถใหม่

•เป็นคว ามเชื่อส่ วนบุคคลโปรดใช้วิจารณ ญาณในการอ่าน•

ขอบคุณที่มา…

r u g y i m

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *