บุญ กุศล10 บุญนี้ อานิสงส์สูง ส่งผลให้ชีวิตรุ่งเรืองมาก

บุญ กุศล10 บุญนี้ อานิสงส์สูง ส่งผลให้ชีวิตรุ่งเรืองมาก

1. รักษาศีล ก็เป็นบุญ (ศีลมัย)

เป็นการฝึกฝนที่จะ ลด ละ เลิก ความชั่ว ไม่ไปเบียดเบียนใคร

มุ่งที่จะทำความดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้อื่นเป็นการหล่อเลี้ยงบ่มเพาะ

ให้เกิดความดีงามและพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่ให้ตกต่ำ

2. ให้ทาน แบ่งปันผู้อื่นด้วยสิ่งของ ไม่ว่าจะให้ใครก็เป็นบุญ (ทานมัย)

เพื่อลดความตระหนี่ถี่เหนียว ผลของการให้ทานดังกล่าวทำให้ผู้ให้เกิดความอิ่มเอิบใจ

๓. เจริญภาวนา ก็เป็นบุญ (ภาวนามัย)

เจริญภาวนา หรือ ภาวนามัย เป็นการฝึกใจให้สงบ เห็นสิ่งต่างๆ ตามความเป็นจริง

ยกตัวอย่าง การนั่งสมาธิ วิปัสสนา การสวดมนต์ ผลบุญข้อนี้จะทำให้เกิดปัญญาแก่ผู้ปฏิบัติ

4. ช่ ว ย เหลือสังคมรอบข้าง (ไวยาวัจจมัย)

การช่วยเหลือสังคม หรือ ไวยาวัจจมัย ผลบุญในข้อนี้จะช่วยให้เกิดความรักความสามัคคีขึ้น

หรือช่วยงานเพื่อนบ้านที่ต้องการความช่วยเหลือ ก็เป็นบุญ

5. อ่อนน้อมถ่อมตน (อปจายนมัย)

ผู้น้อยอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ก็แสดงออกในความมีเมตตาต่อผู้น้อย

และต่างก็อ่อนน้อมต่อผู้มีคุณธรรม รวมถึงการให้เกียรติให้ความเคารพในความแตกต่าง

ซึ่งกันและกันทั้งในความคิดความเชื่อและวิถีปฏิบัติ ของบุคคลและสังคมอื่น ผลบุญข้อนี้

จะทำให้เกิดความเมตตาต่อกัน

6. เปิดโอกาสให้คนอื่นมาร่วมทำบุญกับเรา (ปัตติทานมัย)

7. ยอมรับและยินดีในการทำความดี (หรือทำบุญ) (ปัตตานุโมทนามัย)

ของผู้อื่น เป็นการเปิดโอกาสร่วมใจอนุโมทนาในการกระทำความดีของผู้อื่น

รู้สึกชื่นชมในการทำความดีของผู้อื่น ไม่คิดอิจฉา ก็เป็นบุญ ไปถึงการอุทิศส่วนบุญให้แก่

ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วด้วย ก็เป็นบุญ

8. ทำความเห็นให้ถูกต้องและเหมาะสม (ทิฏฐุชุก ร ร ม) ไม่ถือทิฐิ เอาตนเองเป็นใหญ่

มีการปรับทิฏฐิ แก้ไขปรับปรุง พัฒนาความคิดเห็น – ความเข้าใจให้ถูกต้องตามธรรม

ให้เป็นสัมมาทัศนะอยู่เสมอเป็นการพัฒนาปัญญาอย่ างสำคัญก็เป็นบุญ และทั้งหมดนี้ก็คือ

การทำบุญด้วยวิธีง่าย ๆ ทำได้ทันที ไม่ต้องลงทุนและเห็นเป็นรูปธรรมที่สุด

แถมยังได้อานิสงส์มากอย่างไม่น่าเชื่อ

9. ฟังธรรม (ธรรมสวนมัย)

บ่มเพาะสติปัญญาให้สว่างไสว ฟังธรรมะ ฟังเรื่องที่ดีมีประโยชน์ต่อสติปัญญา หรือมีประโยชน์ต่อ

การดำเนินชีวิตที่ดี ไม่จำเป็นต้องไปฟังที่วัดหรือจากพระท่านโดยตรง ผลบุญข้อนี้จะทำให้ผู้ฟังเกิดการรู้แจ้งเห็นจริง

10. แสดงธรรม (ธรรมเทศนามัย)

ให้ธรรมะและข้อคิดที่ดีกับผู้อื่น แสดงธรรม นำธรรมะไปบอกกล่าวเผื่อแผ่ให้คนอื่นได้รับฟัง ให้เขาได้รู้จักวิธีการดำเนินชีวิต

ที่ดีเป็นเรื่องของความจริง ความดี ความงาม ก็เป็นบุญ

•เป็นควา มเชื่อส่ วนบุคคลโ ปรดใช้วิจารณญาณ ในการอ่าน•

ขอบคุณที่มา…

s a n o o k

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *