ฉลอง วันตรุษจีน 12 ก.พ. บัตรคนจน รับเงิ นสูงสุด 700 บ าท

ฉลอง วันตรุษจีน 12 ก.พ. บัตรคนจน รับเงิ นสูงสุด 700 บ าท

นับเป็นข่าวดี สำหรับผู้ที่มีบัตร คนจน พรุ่งนี้ (12 ก.พ.) นอกจากจะเป็น “วันตรุษจีน” ซึ่งมีความสำคัญ

ต่อพี่น้องชาวไทยเชื้ อสายจีนแล้วพรุ่งนี้ยังเป็นวันสำคัญของผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่ง รัฐ (บัตรคนจน)

เพราะจะได้รับเงิ นเยี ย วย าโควิด-19 งวดที่ 2 จาก “โครงการเราช น ะ”วงเ งินเยี ย วย าสูงสุด 700 บ าท

จะโอนเข้า บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ บัตรคนจนซึ่งสามารถนำไปรูดซื้อสินค้ าและบริการฉลองวันตรุษจีนได้พอดี

บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ” รับเยี ย วย างวด 2 ฉลอง “วันตรุษจีน”“บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ บัตรคนจน”

ทั้งหมด 14 ล้านคนทั่วประเทศจะได้รับเงิ นเยี ย วย าโควิด-19 จากโครงการเราช นะแบบอัตโนมัติ

โดยเราช นะจะจ่ายเงิ นเยี ย วย า 675-700 บ าทต่องวด ตามประเภทผู้ถือบัตรฯ ดังนี้

กลุ่มที่ 1 ผู้มีรา ย ได้ไม่เกิน 30,000 บ าทต่อปี จะได้รับวงเงิ นเยี ย วย าเราช นะ 675 บ าทต่องวด

กลุ่มที่ 2 ผู้มีร ายได้ระหว่าง 30,000-100,000 บ าทต่อปี จะได้รับวงเงิ นเยี ย วย าเราช นะ 700 บ าทต่องวด โครงการเราช นะ

จะโอนเ งินเข้า บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ ทั้งหมด 8 งวด ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2564 ดังนี้

เดือนกุมภาพันธ์ 2564 วันที่ 5, 12, 19, 26

เดือนมีนาคม 2564 วันที่ 5, 12, 19, 26

ทั้งนี้ วงเงิ นจากโครงการเราช นะที่โอนเข้าทุกสัปดาห์ จะสะสมอยู่ในบัตรฯ ได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 หลังจากนั้นวงเงิ น

จะตั ดทันที ไม่มีสิทธิ์ใช้ต่อ เพราะฉะนั้นผู้ถือบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต้องวางแผนการใช้เงิ นให้ดี

ขอบคุณที่มา…

t h e b a n g k o k i n s i g h t

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *