7 สิ่ ง นี้ เชื่อกันว่า อย่า ทำในวันตรุ ษจีน

7 สิ่ ง นี้ เชื่อกันว่า อย่า ทำในวันตรุ ษจีน

1. การทำควา มสะอาดบ้าน

ห้ ามทำความสะอาดบ้าน เช่น การซักล้าง หรือ การกวาดบ้านปัดฝุ่น

สิ่งที่ควรทำ : ทำความสะอาด และตรวจสอบให้แน่ใ จว่าบ้านของคุณเป็นระเบียบเรียบร้อยก่อนวันตรุษจีน

หากคุณจำเป็นต้องกวาดสิ่งสกปร ก และฝุ่น อย่ ากวาดออกทางประตูหน้า แต่ให้กวาดเข้าด้านใน

และนำออกทางประตูหลัง

2. กา รกู้ยืมเงิน

ห้า มให้ใครยืมเงินของคุณ และคุณก็ต้องห้ ามไปยืมเงินใครในวันตรุษจีน

สิ่งที่ควรทำ : หลีกเลี่ ยงการหยิบยืมเงินกับผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นผู้ยืม หรือผู้ให้ยืม และที่สำคัญคนที่เป็นหนี้

จะต้องเคลียร์ห นี้ทั้งหมดให้เสร็จก่อนวันตรุษจีน

3. การสระผม แล ะตัดผม

ห้า มสระผม ห้ ามตัดผมในวันตรุษจีน

สิ่งที่ควรทำ : ดูแลตัวเองให้เรียบร้อย ไ ม่ว่าจะเป็นการสระผม หรือตัดผมก่อนวันตรุษจีน

พื่อให้เราดูดีที่สุดตั้งแต่วันแรกของปี

4.อาห ารการกิน

ห้ ามกินโจ๊กเป็นอาห ารเช้ามื้อแรกของปี คือ วันตรุษจีนโดยเ ด็ดขา ด

สิ่งที่ควรทำ : รับประทานอาหารเย็นในวันส่งท้ายปีเก่า ให้มีอาหารเหลือกินเหลือใช้

อาหารที่เหลือเป็นสัญลักษณ์ว่า เรามีเหลือกินเหลือใช้ตลอดปี

5. คำพูด

ห้า มพูดคำหยา บค าย และสา ปแช่ ง ด้วยคำที่ไ ม่เป็นมงคล ห้า มโต้เถียง

หรือสบถคำพูดที่มีความหมายเชิงลบ

สิ่งที่ควรทำ : พูดถึงสิ่งดีๆ ที่เป็นมงคล และมีความหมายเชิงบวก

6. ซื้อรองเท้าใหม่

ห้ ามซื้อรองเท้าใหม่ในวันตรุษจีนโดยเด็ ดข าด

สิ่งที่ควรทำ : ซื้อรองเท้าใหม่ไว้ก่อน หรือมีคู่สำรองไว้ให้พร้อม

7. การร้องไห้

หลีกเ ลี่ยงการร้องไห้ โดยเฉพาะการร้องไห้ของเด็ กๆ

สิ่งที่ควรทำ : พย าย ามมีความสุข และทำให้คนที่คุณรักมีความสุข หากคุณมีเด็ ก

ให้หลี กเลี่ ยงการลงโท ษ แม้ว่าพวกเขาจะซนแค่ไหนก็ตาม

•เป็นความเชื่อส่ วนบุคคลโป รดใช้วิจารณญาณใ นการอ่าน•

ขอบคุณที่มา…

d a i d e e

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *