สิ่งควรรู้ รับสิทธิเงิ นเยี ย วย า ม. 33 เรารักกัน

ม33เรารักกัน” สรุปข้อควรรู้ รับสิทธิเงิ นเยี ย วย าประกันสังคม มาตรา 33 คนละ 4,000 บ าท

ขั้นตอนลงทะเบี ย นผ่าน www.ม33เรารักกัน.com ที่นี่ กรณีกระทรวงแรงงานจะเสนอให้ที่ประชุมคณะรั ฐมนตรี(ครม.)

พิจารณา อนุมัติโครงการ“ม33เรารักกัน” ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อช่วยเหลือเยี ย วย าแบ่งเบ าภาระค่ าครองชีพของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม มาตรา 33

โดยรั ฐบ าลจะจ่ายเงิ นเยี ย วย าร ายละ 4,000 บ าทฐานเศรษฐกิจ” จึงขอสรุปข้อควรรู้สำหรับประชาช น เกี่ยวกับโครงการ “ม33เรารักกัน”ตั้งแต่ภาพรวมโครงการ

คุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ พร้อมทั้งวิธีลงทะเบี ย นผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com รวมถึงไทม์ไลน์การรับเงิ นเยี ย วย า การใช้จ่าย และการยื่นทบทวนสิทธิ ดังนี้ภาพรวมโครงการ “ม33เรารักกัน”

เพื่อดูแลผู้ประกันตนที่อยู่ในระบบประกันสังคม มาตรา 33 จำนวนรวม 9 ล้านคน รา ยละ 4,000 บ าทใช้วงเงิ นเยี ย วย าจากพ.ร.ก.เงิ นกู้ 1 ล้านล้านบ าทวงเงิ นดำเนินโครงการ 37,100 ล้านบ าท

เงื่อนไข ผู้ที่ได้รั บสิทธิ “ม33เรารักกัน”

1. ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ และไม่ได้รับสิทธิโครงการ “เราช นะ”

2. เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ในระบบประกันสังคม

3. เป็นผู้มีสัญชาติไทย

4. ไม่มีเงิ นฝากในสถาบันการเงิ นรวมกันเกิน 500,000 บ าท ณ วันที่ 31 นวาคม 2563

ตรวจสอบเฉพาะ “บัญชีเ นฝาก” เท่านั้น ไม่นับรวมเงิ นที่นำไปลงทุนในกองทุน พันธบัตรรั ฐบ าล หรือสลากออมสิน ขั้นตอนลงทะเบี ย นรับสิทธิ “ม33เรารักกัน”

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2564 ลงทะเบี ย นรับสิทธิ์ ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com

วันที่ 8 – 14 มีนาคม 2564 ธนาค ารตรวจสอบข้อมูล

วันที่ 15 – 21 มีนาคม 2564 กดยืนยันตัวตนและกดใช้งานผ่านแอปพลิเคชั่น“เป๋าตัง”

สิทธิในการรับวงเงิ น“ม33เรารักกัน” 4,000 บ าทรั ฐบ าลจะโอนเงิ นให้ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ ใช้จ่ายผ่านแอปฯ“เป๋าตัง”

กำหนดการโอนเ งิน การใช้จ่าย “ม33เรารักกัน”

งวดที่ 1 วันที่ 22 มีนาคม 2564 จำนวน 1,000 บ าท

งวดที่ 2 วันที่ 29 มีนาคม 2564 จำนวน 1,000 บ าท

งวดที่ 3 วันที่ 5 เมษายน 2564 จำนวน 1,000 บ าท

งวดที่ 4 วันที่ 12 เมษายน 2564 รับสิทธิ์วงเงิ น 1,000 บ าท

ผู้ประกันตน สามารถใช้จ่ายซื้อสินค้ าและบริการกับร้านค้ าภายใต้โครงการ“เราช นะ” ได้ในตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2564

ผู้ที่ไม่ไม่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ “ยื่นทบทวนสิทธิ”ผ่านทาง www.ม33เรารักกัน.com

ตั้งแต่วันที่ 15 – 28 มีนาคม 2564 หากผ่านการคัดกรอง ต้องยืนยันตัวตนผ่านแอป “เป๋าตัง”

ระหว่างวันที่ 5 – 11 เมษายน 2564 รั ฐบ าลจะโอนเงิ นเข้าแอป “เป๋าตัง”

วันจันทร์ที่ 12 และ 19 เมษายน 2564 จำนวน 2 ครั้งๆ ละ 2,000 บ าท

เริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้ าภายใต้โครงการ “เราช นะ”

ได้ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2564

ขอบคุณที่มา…

t h a n s e t t a k i j