การ จัดบ้านแบบไหน ไร้โชคลาภ ทำเงินรั่วไหล

การ จัดบ้านแบบไหน ไร้โชคลาภ ทำเงินรั่วไหล

วาง หัวเตีย งติดห้องน้ำ

เป็นหลักการจัดบ้านที่แ ย่และไม่ควรทำอ ย่ า งยิ่ง โดยเฉพาะด้านที่เป็นจุดวางชักโครกที่ตรงกับหั วเตียงจะส่งผลให้ผู้ที่อยู่อาศัยมีอารมณ์แปรปรวนไม่มั่ น ค ง

เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ า ยและอาจส่งผลให้มี โ ร ค ป ระ จำตั วร บกวนอ ย่ างเช่นโ ร ค ภู มิ แ พ้ รวมทั้งจะทำให้โชคลาภไม่สามารถเข้ามาในบ้านได้ การนอนติด

กับห้องน้ำหรือห้องสุขาจะทำให้คุณมีสุขภาพไม่ดีและเจ็บป่วย … วางในทิศเหนือนี้เช่นกัน เพราะธาตุดินก็เป็นปรปักษ์ทำลายธาตุน้ำ

เตี ยงนอ นใต้ค านบ้าน

ห้ามนอนใต้ขื่อ-คาน. การนอนลักษณะนี้จะทำให้เจ้าของห้องนอนมีความรู้สึกอึดอัดโดนกดทับโดนบีบในหลายๆ ด้าน ทั้งเรื่องการงานที่ต้องรับภาระหนัก

แก้ปัญหาไม่ค่อยตก ตำแหน่งในการวางเตียง หากวางไว้ตรงกับคานบ้านพอดี คนโบราณเชื่อกันว่า เป็นสิ่งไม่ดี เพราะจะทำให้พลังคานกดทับจากด้านบนทำให้

สุ ข ภ า พไม่ดี ไม่แข็งแรงป่วยง่าย นอกจากนี้ยังจะทำให้คู่รักมีปากเสียงกันตลอดเวลา การวางเตียงจึงไม่ควรวางใต้คานบ้านอ ย่ า งเด็ดขาด ลองสังเกตบ้าน

ของเราดูว่า มีข้อไหนที่ยังจัด ผิ ด ห ลั ก อยู่บ้าง แล้วลองแก้ไขดูทีละข้อ เพื่อช่วยให้เราสามารถจัดบ้านได้อ ย่ า ง

ถูกหลักและเพื่อพลังงานดีๆจะสามารถไหลเวียนเข้ามาในบ้านได้อ ย่ า งดี ตลอดจนเป็นพลังช่วยหนุนเรื่องราวต่างๆของคนในบ้านให้เจอแต่เรื่องดีๆ

เสา ไฟฟ้ าห น้าบ้าน

ถ้าประตูหน้าบ้านของคุณ เมื่อเปิดออกไปพบกับสิ่งที่กีดขวางประตู เช่น ต้นไม้ เสาไฟฟ้า ภายในรัศมี 45 องศา แสดงว่ามีสิ่งกีดขวางไม่ให้พลังงานไหล

เข้าบ้านได้ราบรื่น การที่มีเสาไฟตั้งอยู่หน้าบ้านพอดีเป็นลักษณะที่ไม่ดี เพราะจะส่งผลให้คนในบ้านมีอารมณ์และสภาพจิตใจที่ไม่ปกติ โมโหและหงุดหงิดง่าย

ซึ่งสามารถแก้ไขได้ด้วยการหาต้นไม้มาปลูกเพื่อบังเสาไฟเอาไว้

ประ ตูหน้ าบ้านช นกับประ ตูห้ องน้ำ

หากประตูหน้าบ้านและประตูหลังบ้านตรงกัน พลังชี่จะพุ่งเข้าสู่ตัวบ้านอย่างรวดเร็ว หรือจะหาตู้เสื้อผ้า ชั้นวางหนังสือ มาวางกั้นก็ได้ ตามความเชื่อโบราณว่า ไว้ว่ า

จะทำให้เงินทองรั่วไหล ไม่สามารถเก็บเงินได้อยู่ มีรายจ่ายเข้ามา อ ย่ า งไม่จบสิ้น หาได้เท่าไหร่ก็จะต้องเสียไปเท่านั้น

หิ้งบู ชาพ ระเหนื อป ระตู

หิ้งพระต้องไม่อยู่เหนือประตูซึ่งเป็นช่องทางเดิ นเข้า-ออก ถ้าจัดตั้งหิ้งพระใ นมุมที่พลุกพล่าน คนในบ้า นจะมีแต่ความวุ่นวาย

มีกระ จก ร้าวใน บ้าน

กระจกมีรอยร้าว รอยแตก หรือรอยบิ่น ตามหลักของฮวงจุ้ยบ้าน แล้วถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีนัก นั่นเพราะจะทำให้ความสัมพันธ์ของคนในบ้าน เกิดความร้าวฉาน ไม่รักใคร่

สามัคคี ปรองดองกัน จึงมักจะเกิดเรื่องทะเลาะเบาะแว้งอยู่บ่อยครั้ง และแน่นอนว่าบ้านไหนที่มักมีการทะเลาะ

เรื่องของโชคลาภ การเงินก็จะหนีหายไปเช่นกัน

•เป็นคว ามเชื่อส่ วนบุคคลโป รดใช้วิจารณญาณในกา รอ่าน•

ขอบคุณที่มา…

k r u s t o r y

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *