ลัก ษณ ะรูปทร งนิ้ วเท้ าคุณเป็ นแบบไหน บอกอะ ไรได้หลายอย่าง

ลัก ษณ ะรูปทร งนิ้ วเท้ าคุณเป็ นแบบไหน บอกอะ ไรได้หลายอย่าง

นิ้วเท้าทุกนิ้วย าวเท่าๆ กัน

บ างครั้งรูปเท้าแบบนี้ก็ถูกเรียกว่า “เท้าชาวนา” คือนิ้วเท้าทุกนิ้วจะมีความย าวเท่าๆ

กันแสดงว่าคุณเป็นคนมีเหตุผลรอบคอบ และมีสติปัญญาในการตั ดสินใจหรือแก้ไข

ปั ญหาต่างๆอีกทั้งยังเป็นที่พึ่งพาของเพื่อนฝูง เป็นที่ไว้ใจได้ เพราะเป็นคนซื่ อ สั ตย์

และรักษาคำพูดที่สำคัญคนประเภทนี้ยังเป็นเพื่อนที่จริงใจและเชื่อถือได้มากอีกด้วย

นิ้วชี้ย าวที่สุด

ถ้านิ้วเท้าของคุณมีนิ้วชี้ย าวกว่านิ้วอื่นๆ แสดงว่าคุณเป็นคนกระตือรือร้น มีความเป็นผู้นำสูง

มีความสามารถในการเล่นกีฬา มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและสามารถรับแร ง

กดดันจากความเครียดได้ในระดับหนึ่ง

นิ้วเท้าเรียงไล่ระดับลงมา

นี่คือรูปเท้าที่พบได้มากที่สุดในสมัยนี้เลยหล่ะ คือในลักษณะเรียงลำดับความย าวของนิ้ว

ตั้งแต่นิ้วโป้งไล่ลงไปจนถึงนิ้วก้อย ทำนายได้ว่า คุณเป็นคนที่มีความสมดุล ชอบเข้าสังคม

มีมนุษยสัมพันธ์ดีและจะมีความสุขกับการได้ท่องเที่ยว สำรวจวัฒนธรรมต่างๆ

และได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ

นิ้วหัวแม่เท้าและนิ้วชี้เท่ากัน เรียงไล่ระดับลงมา มีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นนักวางแผน

มองการณ์ไกลถึงอนาคตอยู่เสมอเป็นคนบ้ างานชอบทำงานและเป็นคนใจเย็นสุขุมพอสมควร

นิสัยใจคอของเขาจะเป็นคนทำอะไรคือทำเลย ชอบความเปลี่ยนแปลงรักการผจญภั ย หัวใจอิสระ

ไม่ชอบลงหลักปักฐาน ใครยุให้ทำอะไรก็จะกล้าทำทันที

•เป็นความเ ชื่อส่วนบุคคลโปร ดใช้วิจารณ ญาณในการอ่าน•

ขอบคุณที่มา…

k h o d d e e j a

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *