ห ลวงพ่ อทันใจ อธิ ฐาน อ ะไร สมดั่งใ จหวัง

ห ลวงพ่ อทันใจ อธิ ฐาน อ ะไร สมดั่งใ จหวัง

วันนี้เรามีบทความเกี่ยวกับชะตาราศี เกี่ยวกับสัด มีชื่อ กราบสาธุหลวงพ่อทันใจ โ ช ค ล าภมาไวอธิษฐานอะไร สมดั่งใจหวังอีกหนึ่ง

เ รื่ อ งราวความศักดิ์สิทธิ์ที่หลายคนเจอมากับตัว หลวงพ่อทันใจซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ว่ากันว่า เป็นสุดยอดแห่งสิ่งศั กดิ์สิ ทธิ์

ในการอธิษฐานเห็นทันตาเห็นทันใจขอพรเพียงไม่กี่วัน หลวงพ่อทันใจ อยู่ที่ วัดพระธาตุดอยคำ เป็นพระวัดคู่บ้ านคู่เมือง

ของชาวเชียงใหม่มากว่า 1,400 ปีและถือว่าเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นสถานอันศักดิ์สิทธิ์เป็นศูนย์รวมน้ำใจ

ของผู้ที่นับถือศาสนาพุทธเลยก็ว่าได้การสร้างพระเจ้าทันใจนั้น มีลักษณะที่แปลกกว่าการสร้างพระพุทธรูปอื่นๆ กล่าวคือจะมี

การบรรจุหัวใจพระเจ้า คล้ายกับหัวใจของมนุษย์ตลอดจนการบรรจุวัตถุ มงคลสิ่งของมีค่ าไว้ ในองค์พระพุทธรูปด้วย

และในช่วงระยะเวลาที่กำลังปั้นจะต้องมีการเจริญพระพุทธมนต์ของพระสงฆ์ ตลอดทั้งคืนจนสว่างด้วย โดยทั่วไปพระเจ้าทันใจ

นิยมสร้างเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย แต่วัดที่มีการสร้างพระเจ้าทันใจ ที่มีพระพุทธลักษณะ ต่างจากที่อื่นคือ วัดพระบรมธาตุหริภุญไชย

ที่องค์พระเจ้าทันใจมีลักษณะเป็นพระพุทธรูปประทับยืนพระหัตถ์ทั้งสองวางซ้อนกันอยู่เบื้องหน้า หลวงพ่อทันใจเป็นที่นิยมและ ได้ยินถึง

กิตติศัพท์ของความสำเร็จจากการอธิษฐานมากที่สุดทั้งในเรื่่องของการขอโช คลาภทั้งจากการงาน การค้ า และการลุ้ น โ ช ค

โดยเฉพาะอย่ างหลังว่ากันว่าเป็นตำนานให้เล่าลือกันได้ไม่รู้จบและไม่ขาดตอน ปัจจุบันมีชื่อเสียงอย่ างมากในเรื่องของความ ศัก ดิ์สิ ทธิ์

หลายต่อหลายครั้งที่มีผู้เดินทางมาขอพรบนบ าน แล้วประสบความสำเร็จ และได้เดินทางกลับมาถวายดอกมะลิเพื่อแก้บน

แต่การอธิ ษ ฐา นขอพรต่อสิ่งใดนั้น บ างทีก็ขึ้นอยู่กับคุณงามความดี หรือสิ่งที่เรามีอยู่เป็นพื้นฐาน ที่จะทำให้เรื่องราวเหล่านั้นเป็นจริง

และสัมฤทธิ์ผลได้หรือไม่ วิธีบน ขอพรจาก หลวงพ่อทันใจ การอธิษฐาน จะต้องใช้ดอกมะลิสด 50 พวงขึ้นไป (จะมากกว่านั้นก็ได้เป็นร้อย

พวงก็เคยมีคนทำมาแล้ว) และสิ่งที่สำคัญมากๆ ในการให้อธิษฐานขอพร คือ ขอได้เพียง อย่ างเดียว ท่านถึงจะให้พรได้สมใจหวัง

ปัจจุบันมีผู้คนที่มาอธิฐานและขอพรหรือ บ นบ านศาลกล่าวกันเป็นจำนวนมาก พอได้โช คลาภ โช คดีดังที่ขอก็จะนำดอกมะลิมากราบไหว้

อีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งแต่ละวันจะมีคนนำดอกมะลิมากราบไหว้ไม่น้อยกว่าหลายร้อยหลายพันพวงเลยทีเดียว

•เป็นความ เชื่อส่ว นบุคค ลโปรด ใช้วิจารณญา ณในการอ่าน•

ขอบคุณที่มา…

j i t p e n s o o k

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *