ชะตา ราศี ที่ด วงดี มาอันดับต้นๆ มีเกณฑ์รวย

ชะตา ราศี ที่ด วงดี มาอันดับต้นๆ มีเกณฑ์รวย

ຣาศีพิจิกผู้ที่เกิດ ตั้งแต่16พฤศจิกายน–15ธันวาคม

ชาวຣาศีพิจิกลักษณะทั่วไปเป็นคนที่ได้ชื่อว่าเป็นคนที่สามารถเป็นได้ทั้งคนแสนดีและແย่มากภายในคนเดียวกัน

ขึ้นอยู่กับอารมณ์ของเขาชาวพิจิกเป็นคนใจอ่อนจิตใจดีแต่ก็โกรธและหงุดหงิดง่ายชาวพิจิกเป็นคนมีความมั่นใจ

ในตนเองสูงมากไม่ยอมใครเอาแต่ใจตัวเองเป็นที่ตั้งซึ่งบางครั้งก็ทำให้เข า ดูโดดเด่นเป็นผู้นำแต่บางครั้งเมื่อรวม

กับอารมณ์ที่ปรวนแปรและเอาแต่ใจก็จะทำให้ชาวพิจิกเป็นคนน่ากลัวอยู่เหมือนกัน

ຣาศีธนูผู้ที่เกิດ ตั้งแต่16ธันวาคม–14มกราคม

ลักษณะทั่วไปชาวຣาศีธนูโดยทั่วไปเป็นคนที่มีความมั่นใจในตนเองสูงแต่ก็เป็นคนจิตใจดีรักอิสระรักความยุติธรรม

เป็นชีวิตจิตใจเชื่อถือในเหตุผลซื่อสัตย์สุจริตใจบุญสุนทานลึกใจร้อนทำอะไรชอบความรวดเร็วทันอกทันใจไม่ชอบหยุดนิ่ง

อยู่กับที่ชาวຣาศีธนูเป็นคนมีสติปัญญาดีฉลาดมองคนได้ชัดเจนรู้ด้วยปัญญาว่าดีหรือไม่ดีอย่างไรแต่แม้จะรู้ทันก็มัก

จะเก็บเงียบเอาไว้คนเดียวโดยไม่ปริปากออกมามักเป็นคนที่แสดงออกว่าอะไรก็ว่าตามกันไม่ค่อยขัดใจใครในเ รื่ อ งเล็กน้อย

พูดจาสุภาพมีนิ สั ยค่อนข้างให้เกียรติผู้อื่น

ຣาศีตุลย์ผู้ที่เกิດ ตั้งแต่17ตุลาคม–15พฤศจิกายน

ลักษณะทั่วไปชาวຣาศีตุลย์เป็นคนที่รักสันติรักความสามัคคีเป็นคนใจกว้างยุติธรรมมีเหตุผลยอมรับฟังทุกสิ่งทุกอย่างใน

หลายมุมมองชาวຣาศีตุลย์เป็นบุคคลที่เรียบร้อยชอบความเรียบง่ายเป็นพื้นฐานไม่ชอบการมีพิธีการมากมายยุ่งย ากชอบเก็บตัว

ชอบคิดฝันที่จะทำอะไรที่ผลประโยชน์แก่ตัวเองชาวຣาศีนี้ไม่เป็นพิ ษเป็นภัยกับใครจะพย าย ามไม่พูดจาที่ทำให้ใครไม่พอใจ

ชอบช่วยเหลือผู้อื่นเห็นอกเห็นใจผู้อื่นที่ตกทุกข์ได้ย ากบางทีเป็นคนเงียบกว่าปกติพูดน้อยบางครั้งคิดมากจนไม่พูดไม่จา

กับใครเก็บกดเอาเ รื่ อ งนั้นไว้ในใจเพียงผู้เดียวเนื่องจากเขามีเหตุผลดีหากใครไม่มีเหตุผลด้วยแล้วชาวຣาศีตุลย์ก็ไม่อย า กคบค้าสมาคมด้วยเลย

ຣาศีมังกรผู้ที่เกิດ ตั้งแต่15มกราคม–12กุมภาพันธ์

ชาวຣาศีมังกรลักษณะทั่วไปมักมีอุปนิ สั ยขยันขันแข็งไม่ย่อท้อต่อความย ากลำบากชาวมังกรเป็นผู้ที่มีความมานะบากบั่น

ไม่ย่อท้อต่อความย ากลำบากใดจนกว่าจะได้มาซึ่งความสำเร็จรักเพื่อนฝูงมักรักชอบในการไปไหนกับเพื่อนฝูงนิ สั ยจริง

แม้จะจริงจังแต่รักความสนุกสนานจนในบางเวลาชาวຣาศีมังกรก็มีมุมที่เป็นเด็กในสายตาของคนอื่นชอบพูดจาติดตลกกับคน

ที่สนิทสนมเป็นคนที่มองคนอื่นในแง่ดีมองโลกในแง่บวกอยู่เสมอแต่ก็จริงจังกับชีวิตและมีความซื่อสัตย์สุจริตคบได้ไม่เป็น

พิ ษภัยเป็นภัยแก่ใครแม้ในบางครั้งจะใจร้อนอยู่บ้างก็ตามแต่ก็ไม่ถึ งกั บควบคุมตนเองไม่ได้โกรธง่ายหายเร็วมักไม่ติดใจ

อะไรมากหากไม่ใช่เ รื่ อ งใหญ่แต่ก็เป็นคนเก็บความลับไม่อยู่หากรู้อะไรแล้วก็อดที่จะเปิดเผยออกไปไม่ได้เพราะหาก

เก็บไว้คนเดียวจะรู้สึกอึดอัดใจจนร้อนรนทนไม่ได้เลยทีเดียวหากมีความทุกข์ชาวຣาศีมังกรมักจะพย าย ามเก็บไว้ในใจ

ไม่แสดงให้คนทั่วไปได้รับรู้ไม่แสดงว่าเป็นเ รื่ อ งใหญ่เข้าทำนองหน้าชื่นอกตรมโดยจะยอมพูดคุย

เ รื่ อ งปัญหาของตนเองกับคนที่ไว้ใจจริงเท่านั้น

•เป็นคว ามเชื่อส่วนบุคคลโป รดใช้วิจารณ ญาณใ นการอ่าน•

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *