3 ร าศี นี้ มีเกณฑ์ เงินทองไหลมาเท มา

3 ร าศี นี้ มีเกณฑ์ เงินทองไหลมาเท มา

ร าศีมีน

ร าศีมีน ถือว่าเป็นร าศีที่ด วงก ารเงิ นดีแบบไม่ธร รมดา ด วงชะต ามีโอก าสได้ลาภแบบจัดเต็ม

ทั้งลาภจ ากก ารลงมือทำ และล าภที่มาแบบไม่ได้ตั้งใจ ลาภจากก ารลงมือทำ ถือว่าเป็นลาภที่ได้

มาแบบแน่นอน นั่นก็คือก ารทำงานนั่นเอง ส่วนลาภแบบไม่ได้ตั้งใจ มีโอก าสเป็นไปได้หลายอย่ าง

เช่น จู่ๆ ได้รับผลตอบแทนจ ากก ารทำงานมากเกิน ก ารได้ล าภแบบฟลุคๆ ก ารได้ส่วนแบ่ง

จ ากก ารข าย เป็นต้น เรียกว่าอะไรที่คาดไม่ถึง มีโอก าสได้สมใจในช่วงนี้

ร าศีพฤษภ

พื้นฐานชาวร าศีพฤษภ เป็นค นอดทน เป็นค นที่รอคอยโอก าส ชอบความมั่นคง

เก็บเงิ นไปเรื่อยๆ ถือว่าเป็นร าศีที่ฐานะมีความมั่นคงมาก ในช่วงนี้ชาวร าศีพฤษภจะสามารถ

หาเงิ นเข้ากระเป๋าได้เรื่อยๆ แต่ที่จะเด่นคือเรื่องของโช คล าภ ที่จะเข้ามาแบบฟลุคๆ ไม่ได้ตั้งใจ

แม้ด วงมีเกณฑ์ได้ลาภลอย แต่ก็ควรตั้งใจทำมาหากิน เพร าะลาภจากน้ำพักน้ำแรงมีมากกว่าลาภแบบฟลุคๆ

ร าศีเมษ

สำหรับชาวร าศีเมษ ถือว่าเป็นร าศีที่ด วงดีขึ้นเรื่อยๆ ทั้งก ารงานและก ารเงิ น อย่ างเรื่องก ารเงิ น

ถือว่าเป็นร าศีที่น่าจับต ามอง เพร าะมีโอก าสทางก ารเงิ นเข้ามามากในช่วงนี้เรียกว่า

เป็นช่วงแห่งก ารสร้ างเนื้อสร้ างตัว อย่ างค นค้าขายในช่วงนี้จะร าบรื่น ได้กำไรเรื่อยๆ

ไม่ค่อยติดขัด ต้องระวังโดนค นเอาเปรียบ เช่น ก ารยืมเงิ น เป็นต้น หากโดนยืมเงิ นมีหวังโดนชักดาบแน่

ส่วนเรื่องโช คล าภ บอกได้เลยว่าโดดเด่น มีโอก าสได้ลาภแบบฟลุคๆ สูงมาก

•เป็นควา มเชื่อส่ วนบุคคลโปรดใช้วิจาร ณญาณใน การอ่ าน•

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *