ผู้โชคดี เกิด ร าศีนี้ มีเกณฑ์ รว ย รับ ทรัพย์ ไม่ทันตั้งตัว

ผู้โชคดี เกิด ร าศีนี้ มีเกณฑ์ รว ย รับ ทรัพย์ ไม่ทันตั้งตัว

ราศี กุ มภ์

ในเ ดื อนนี้เ รื่ อ งการเงิ นและโ ช คลาภจะเด่ นเ ป็ นพิเศษ สำหรับใครที่ติ ดขั ด ในเ รื่ อ งปัญหาห นี้สิ น

ก็จะเค ลี ยร์ได้อย่ างลงตัว รว มไปถึงใน เ รื่ อ งของการทำงาน ต้อ งบอกว่าเป็นช่วงจังห ว ะที่คุณสาม า รถที่

จะล งทุ น เริ่มต้น หรือสิ่ งที่ทำไ ปแล้วก็จะได้รับผลตอบรับ ผลกำไร ถือเ ป็ นเดือนที่มีข่ า วดีเข้ามาหลายทาง

ร าศีมัง กร

หลังจากเ ห นื่อยและหนักมาห ล ายเดือน เดือนนี้เป็นเดื อนที่เริ่มส บ าย จะมีคนเข้ ามาให้การช่ วยเ ห ลือคุณ

งานที่เคยมีปั ญหาจะมีผู้ให ญ่มาช่วยชี้ทางให้ ค ลี่คลายไปในท างที่ดี หากอย า กเริ่มทำธุรกิจห รือทำกิ จก ารใหม่

ให้เริ่มได้เลย เพราะด ว งเ รื่ อ งการเจ ร จาติ ดต่ออาชีพด้านการตลาด การขาย กำลั งเ ด่ นในเดือนนี้ มีโอกาส

ที่จะทำให้เ กิ ดค ว ามสำเร็จ ในด้านความรักก็เ ริ่ มดีขึ้นด้วยเช่นเดี ย วกัน

รา ศีกร กฎ

เริ่ มเป็ นเดือนที่จะหายใจหายคอได้บ้ าง เป็นจั ง ห วะนาทีทองสั้น หากใ ค ร อย า กจะหาร ายได้พิเศ ษ

จั งห วะด วงส่งผลดี หรือในเ รื่ อ งของงานประจำ คุณเ ป็นรา ศีที่จะมีโอกาสในเ ชิงของความก้าวหน้าที่ดี

เ ข้ ามามากยิ่งขึ้น ด้านการเ จรจาค้ าข า ย โดยเฉพาะงานทางด้ า นการต ลา ด ก็จะส่งผ ลดี รวมถึงคว า มรั ก

ที่แย่ อยู่ก็จะพลิ กฟื้ นกลั บมาดีขึ้น มีความมั่ นคง

ร าศีพ ฤษภ

ช่ว งดว งดีอ ย่ า ง นี้เราต้องพย าย ามกอบโกยให้เยอะ มีโอก าสมาแล้วก็ต้องรีบคว้าเอาไว้ หากใ ค รคิดจะทำธุ รกิ จ

อะไรก็ต้องรีบทำ บว กกับค ว ามตั้งใจสำเ ร็จแน่นอน เดือนนี้คุณจะมีโ ช ค เงิ นที่ไม่คิ ดว่าจะได้ อยู่ดี ก็จะได้เ ข้ ามา

ในช่ ว งนี้ แต่มีข้อค ว รร ะวั งคือ ในเ ดือนนี้ด ว งจะไปลงปั ญห ากับคนรัก คนรักอ า จจะเจ็ บป่ ว ยไม่สบ า ย

หรือมีเ รื่ อ งทุ กข์ใจ

ราศี พิ จิก

เดือ นนี้หากใครคิ ดอย า กจะลงทุน มีธุรกิจเ ป็ นของตั วเ องต้องรีบหน่อย เพราะด ว งด าวดี อยู่กับเราไม่นาน

เพราะด วงเ รื่ อ งการล งทุ นค่อนข้างโด ดเด่น ในเ รื่ อ งของความรักอยู่ในเก ณ ฑ์ที่ดี แต่ให้ร ะมั ดร ะวั ง

ปั ญหาใน เ รื่ อ งมือที่สาม มีคว ามล งตั วในเชิ งของคร อบครัว ในช่ ว งเดือนนี้มีโอกา สที่ ดี และให้ผ ลดีในเ รื่ อ ง

การเงินด้วยเ ห มือนกัน

•เป็นความเชื่ อส่วนบุคคลโป รดใช้วิจารณญาณในก ารอ่าน•

ขอบคุณที่มา…

r u g y i m

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *