ยื่นขอทบทวนสิทธิ เราช นะรอบสุดท้าย

ยื่นขอทบทวนสิทธิ เราช นะรอบสุดท้าย

นับเป็นข่าวสารที่หลายๆคนนั้น สนใจเป็นอย่างมาก เเรื่อง ขอทบทวนสิทธิ เราช นะ รอบที่ 2

เริ่ม 22 ก.พ. – 8 มี.ค. 64 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกรั ฐบ าล กล่าวว่ากระทรวงการคลัง

เปิดให้ ขอทบทวนสิทธิ โครงการเราช นะ รอบที่ 2 เริ่มตั้งแต่วันนี้ (22 ก.พ.) – 8 มีนาคม 2564

ที่ www.เราช นะ .com กรณีที่ไม่ผ่านเกณฑ์ร ายได้พึงประเมิน ปี 2562 ให้ยื่นแบบภาษีเงิ นได้บุคคลธรรมดา

ปีภาษี 2563 ผ่านออนไลน์ ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่กดปุ่มทบทวนสิทธิ

แต่ต้องไม่เกิน 8 มีนาคม 2564 หลังจากนั้น กระทรวงการคลังจะดำเนินการตร วจสอบและประกาศผล

วันที่ 19 มีนาคม 2564 เมื่อได้รับสิทธิ เ งินจะโอนเข้าแอปฯ เป๋าตัง วันที่ 25 มีนาคม 2564

สอบถามเพิ่มเติมที่ Call Center กรุงไทย โทร.02-111-1122

นางสาวกุลย า ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศร ษ ฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง

กล่าวถึงความคืบหน้าของการเข้าร่วมโครงการเราช นะ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 สำหรับประชาช น

กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐจำนวน 13.7 ล้านคน ได้มีการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

จนถึงปัจจุบันไปแล้ว จำนวนกว่า 22,761.2 ล้านบ าท สำหรับประชาช นกลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูล

ของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในโครงการเราเที่ยวด้วยกันและคนละครึ่ง และกลุ่มประชาช นทั่วไปที่ลง

ทะเบี ย นทางเว็บไซต์ www.เราช นะ .com เป็นผู้ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นและยืนยันการ

ใช้สิทธิ์ร่วมโครงการฯ ผ่านแถบ (Banner) โครงการ “เราช นะ” ในแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” แล้ว

จำนวนมากกว่า 14.4 ล้านคน ได้มีการใช้จ่ายวงเ งินสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 จนถึงปัจจุบัน

ไปแล้วกว่า 15,762.4 ล้านบ าท จึงมีผู้ใช้สิทธิ์โครงการฯ รวมแล้วมากกว่า 28.1 ล้านคน คิดเป็นมูลค่ าการ

ใช้จ่ายหมุนเวียนใน ระบบเศร ษฐกิจไทยไปแล้วมากกว่า 38,524.6 ล้านบ าท ผ่านผู้ประกอบการร้านค้ า

และผู้ให้บริการร ายย่อยที่ลงทะเบี ย นเข้าร่วมโครงการฯ มากกว่า 1.01 ล้านกิจการ

ขอบคุณที่มา…

t h e b a n g k o k i n s i g h t

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *