เผยหลักเกณฑ์ เบื้องต้น การลงสมัคร บัตรคนจน ผู้มี ร ายได้น้อย รอบใหม่

เผยหลักเกณฑ์ เบื้องต้น การลงสมัคร บัตรคนจน ผู้มี ร ายได้น้อย รอบใหม่

หลายๆคน ให้ความสนใจกับ ข่าว การเปิดลงทะเบียนบัตร คน จน รอบใหม่ ล่าสุด นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง

ยืนยันจะต้องมีการทบทวนสิทธิผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ทั้งหมด หรือมีการเปิดลงทะเบีย นรอบใหม่ เพราะการเปิดลงทะเบี ยนเราชนะ

ให้กับประชาชนกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ตโฟน และอินเทอร์เน็ต รวมถึงผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง สะท้อนให้เห็นว่ายังมีผู้ที่มีร ายได้น้อย

แต่เข้าไม่ถึงสิทธิบัตรสวัสดิการฯ ตกหล่นอยู่จำนวนมาก ข่าวดี เตรียมเปิดลงทะเบีย นบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐรอบให ม่

พิจารณาเกณฑ์ให ม่โดยการทบทวนบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐครั้งนี้ จะกำหนดหลักเกณฑ์ให ม่ ให้ดูที่ร ายได้ครัวเรือนเป็นหลัก

ต่างจากครั้งก่อนที่พิจารณาเป็นรา ยบุคคล โดยล่าสุดยังไม่สรุปเรื่องร ายได้ขั้นต่ำของแต่ละครอบครัว แต่จะเริ่มพิจารณาหลัง

จากเสร็จสิ้นการลงทะเบีย นเราชนะ ในเดือนมีนาคมนี้ ซึ่งเป็นไปได้ว่าถ้าได้ข้อสรุปเร็ว ก็สามารถเริ่มดำเนินการได้ทันที

ขอบคุณที่มา…

b u g a b o o

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *