เกิ ด2 วันนี้ ลำบากมานาน จากนี้มีเกณฑ์ สุขสบาย

เกิ ด2 วันนี้ ลำบากมานาน จากนี้มีเกณฑ์ สุขสบาย

วัน อาทิ ตย์

จุ ติมา จากเมืองลิ งค ราษฎร์ เป็นคนใจแข็ง โกรธงง่ายหายเร็ว มีความเป็นผู้นำสูง ชอบช่วยเหลือคน อื่น

ใจร้อ นวู่ วามนิดหน่ อย แต่เป็นคนที่ มีสติปั ญญ าดีจะไ ด้ดีเพราะปาก พูดจามั ดใจคนเ ก่ง ในเรื่องความรักมั กรีบ เร่ง

เ ร้าร้ อน รุ นแร งและหลากหลาย มีเซ็กส์แบบถึงไหนถึงกันไม่หวั่นและไม่ค่อยจะแ คร์ใ คร ไม่ว่าชายหรือหญิ ง

เกิ ดวั นนี้จะดีและป ระสบความสำเร็จแบบสุ ดสุด ขอเพี ยงเอาความสามาร ถที่มีอยู่ใช้ให้ถู กที่ถูก ทาง

วัน อัง คาร

จุติ มาจากแด นน รก มีกำลังแรง ใจแข็งนักรบ ชอบอาสาเจ้านาย ออกทัพจับศึก เป็นคนขยันยันแข็ง คล่องแคล้วว่องไว

มีความไฝ่ฝันแรงกล้าทะเย อทะย านและดั นทุรั งสูง เรื่องรักค่อนข้างจะห ลาย ใจ พูดง่าย ๆ ก็เจ้าชู้ไง มีคนเข้ามาพัวพันไม่ขาดระยะ

แต่ไม่ยักอยู่ย าวนาน ก็ใครจะไปทนทานคว ามเจ้าชู้ของคุณได้ แต่ต้องระวังคำพูดคำจาบ้ าง

นะจ๊ะประ ชดประ ชันกันมากเกินไป วันไหน ๆ ก็ทนคุณไม่ได้หรอก เรื่องเ ซ็ ก ส์ ค่อนข้างใจร้อน

•เป็นค วามเชื่อ ส่วนบุคคลโปรด ใช้วิจารณญาณในการ อ่าน•

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *