เรารักกัน ม.33 ลงสมัครรับ สิทธิ 4,000 บ าท ได้ถึงวันไหน

เรารักกัน ม.33 ลงสมัครรับ สิทธิ 4,000 บ าท ได้ถึงวันไหน

วันนี้เรามีข่าวสาร เกี่ยวกับ การสมัตร โครงการ เรารักกัน ม.33 มาฝากเพื่อนๆ ว่าลงสมัครรับสิทธิ ได้ถึงวัน วันไหน ?

และจะได้รับสิทธิ 4,000 บ าท เมื่อไรบ้ าง?เกาะติดมาตรการ “ม.33 เรารักกัน” มาตรการจากรั ฐที่ออกมาเพื่อ

ช่วยเหลือเยี ย วย าผู้ประกันตนมาตรา 33 ในระบบประกันสังคม ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์

การแพ ร่ระบ าดของ CV โดยการจ่ายเงิ นเยี ย วย า 4,000 บ าท ซึ่งมีการแบ่งจ่ายเป็นร ายสัปดาห์

สัปดาห์ละ 1,000 บ าทผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง เพื่อนำไปดำรงชีพ ใช้จ่ายซื้อสินค้ าหรือจ่ายค่ าบริการ

กับร้านค้ าหรือผู้ประกอบการภาคบริการที่เข้าร่วมมาตรการลงทะเบี ยน “ม.33 เรารักกัน” ได้ถึงเมื่อไร?

ทงนี้ ม.33 เรารักกัน ลงทะเบี ย นได้ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2564 ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com

โดยมีรัฐมีการกำหนดเงื่อนไขหรือคุณสมบัติของผู้ประกันตน มาตรา 33 ที่ต้องการได้รับสิทธิไว้ 5 ข้อ ได้แก่

1.ต้อ งมีสั ญชาติไทย

2.เป็นผู้ป ระกันตน มาตรา 33 หรือเคยเป็นผู้ป ระกันตน มาตรา 33 ก่อน วันที่ 15 กุมภ าพันธ์ 2564

3.ไม่เป็นผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่ งรั ฐ (บัตรคนจน)

4.ไม่เป็น ผู้ได้รับสิท ธิในม าตรการเราช นะ

5.ไม่เป็ นผู้มีเงิ นบัญชีเงิ นฝากรวมทุกบัญ ชีเกิน 500,00 0 บ าท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ขอบคุณที่มา…

b a n g k o k b i z n e w s

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *