ร่วม อนุโม ทนาบุญ “พรศักดิ์ ลาบวช ในวั ย 60 ปี

ร่วม อนุโม ทนาบุญ “พรศักดิ์ ลาบวช ในวั ย 60 ปี

วลีที่หลายๆคนรู้จักกันเป็นอย่างดี แขนซ้ายลาสยมังกร พรศักดิ์ ส่องแสง” วั ย 60 ปี

เข้าสู่รสพระธรรมแบบเรียบง่าย เมื่อ17 ม.ค.64 ณ วัดพุทธมงคล อ.เมือง จ.ก าฬสินธุ์ กำหนดศึกษาพระธรรม 15 วัน

โดยเป็นการบวชครั้งแรกในชีวิ ต ของพระพรศักดิ์ เพื่อแสดงมุทิต าจิต งานฉลองอายุวัฒนะมงคล 84 ปีหลวงปู่หนูอินทร์ วัดพุทธมงคล

ซึ่งตนเองเป็นลูกศิษย์และเป็นการอุปสมบทหมู่ 29รูป ก่อนเข้าสู่ร่มก าส าวพั สตร์ เรียกเสียงร่วมอนุโมทนา สาธุบุญ จากบรรดาแฟนเพลง

อย่ างแ พ ร่หลาย เมื่อนายบุญเสาร์ ประจันตะเสนหรือ พรศักดิ์ ส่องแสง นักร้องลูกทุ่งรุ่นใหญ่ วั ย 60 ปี เจ้าของเพลงลูกทุ่งฮิตในตำนาน

มีเ มี ยเด็กได้ประก าศลาบวชเพื่อทดแทนพระคุณบิด าม ารด า ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่า ได้ประก าศลาบวชเพื่อทดแทนพระคุณบิด าม ารด า

ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่า “มงคลสูงสุดของชีวิ ต คือการดำรงตนอยู่ใต้ร่มก าส าวพั สต์ สาธุ ข้าพเจ้า นายบุญเสาร์ ประจันตะเสน

มีความตั้งใจที่จะบ ร ร พช าในวันนี้ เพื่อทดแทนบุญคุณบิด าม า รด า จึงขอกราบลา ขอให้อ านิส งฆ์ และกุศลผลบุญของการบ ร ร พช า

ข้าพเจ้า แ ผ่ไพศ าลถึงทุ กท่านโดยถ้วนทั่วกันเทอญ”พร้อมได้เผยภาพบรรยา กาศพิธีอุปสมบทที่เกิดขึ้น เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา

ณ วัดพุทธมงคลอำเภอเมือง จังหวัดก าฬสินธุ์ บรร ย ากาศเป็นไปอย่ างเรียบง่าย มีเพียงญ าติ และคนสนิทเท่านั้นที่ไปร่วมงาน ขออนุโมทนาบุญ

มงคลสูงสุดของชีวิ ต คือการดำรงตนอยู่ใต้ร่มก าส าวพั สต์

ขอบคุณที่มา…

P o r n s a k S o n g s a n g – พ ร ศั ก ดิ์ ส่ อ ง แ ส ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *