เกิดนัก ษัตร นี้ มีเกณฑ์ เป็น เ ศ ร ษ ฐี ให ม่

เกิดนัก ษัตร นี้ มีเกณฑ์ เป็น เ ศ ร ษ ฐี ให ม่

โชคดี ปีกุน

คนที่เกิ ดปีกุนนั้นค่อยข้างลำบ ากการทำงานอย่ างมาก ในช่วงปีที่ผ่านมา

การเงิ นชักหน้าไม่ถึงหลัง หาเท่าไรใช้ไม่เคยพอบ างครั้งถึ งกั บ ต้องอดมื้อ

กินมื้อ เพื่ออยู่ให้ถึงสิ้นเดือนแต่ด ว งชะต าของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปมี

เกณฑ์จะได้ปลดห นี้ปลดสิน จากการที่คุณขยันหาทำมาหากินอย่ าง

ดว งดีปีจอ

หนึ่งปีที่ผ่านมาดูเหมือนว่าด ว งชะต าจะยังไม่พุ่งไม่ก้าวหน้าเท่าไร

ทำอะไรไปแล้วก็จะเหมือนจะคว้าน้ำเหลว มีแต่ภาระหนี้สิน ที่ไม่ต้อง

บรรย ายมาก แต่ทว่าด วงของคุณจะเริ่มเปลี่ยนไปจนได้มาอยู่เป็นใน

ปีนักษัตร ที่จะได้ปลดหนี้สิน เตรี ย มตัวเตรียมใจรอ พบกับข่าวดีได้เลย

การทำมาค้ าขายจากที่เคยชะลอตัว การเงิ นอยู่ในช่วงฝืดเคืองมาตลอด

จะเริ่มทุเลาลงอย่ างได้ชัดแน่นอนว่าการงานของคุณ จะประสบความ

ไหลลื่น ดีมากทุกอย่ างเป็นไปได้สวยถ้าอ่า นแล้วดี โช คเข้าข้าง

โชคดี ปีชวด

ในช่วงที่ผ่านมานั้นดว งไม่ค่อยดีทำอะไร ก็จะเหนื่อย ไม่ค่อยประสบ

ความสำเร็จ เป็นยุคมืดเป็นช่วงต กต่ำของชีวิตเลยก็ว่าได้ แต่บัดนี้ดว ง

ของคุณจะเปลี่ยนแปลงไป ในทางที่ดีขึ้น และ จะดีต่อเนื่องไปจนถึงใน

ช่วงกลางปีจะหมดเคร าะห์หมดโ ศ ก โช คลาภก็มีเข้ามาให้ชื่นใจ

ด วงจะดีอย่ างมาก ยิ่งเ รื่ อ งของความรักแล้ว ยิ่งดี ได้คู่ที่ดี หากผู้ใดมี

คู่ครองในช่วงนี้ก็จะพบกับความสุขความเจริญ อำนาจวาสนา

วาสนาดีปีมะเส็ ง

คนที่เกิ ดปีนักษัตรมะเส็ง ปีนี้แม้จะเป็น ช่วงขาขึ้นมีร ายรับมากกว่าร ายจ่าย

แม้จะเจอปั ญหาอุปสรรคประทุเข้ามาแบบหลายทาง แต่เลิกน้อยใจคิดมาก

ได้แล้วมันกำลังจะผ่านพ้นไปภาระหนี้สินของคุณจะหมดไป ในช่วงไม่เกิน

กลางปีนี้ ปั ญหาเล็ก น้อย ก็จะหมดไปในสิ้นเดือนนี้

ถ้าอย ากมีร ายได้เพิ่มมากขึ้น ควรต้องลงทุนร่วมธุรกิจ หรือมีกิจการเป็น

ของตัวเองบ้ าง ลงแรงสักหน่อยบอกเลยว่าเป็นเดือนของคุณจริง

ทำอะไรก็จะ เริ่มประสบความสำเร็จ อย่ างราบเรียบหากอ่า นแล้วดี

โช คเข้าข้างขอให้เก็บด ว งนี้ไว้จงพบกับความสุข

โชคดี ปีขาล

คนที่เกิ ดปีปีนักษัตรขาล เป็นปีทอ งรุ่งเรืองที่สุด และอยู่ในช่วงเวลา

ของการปลดห นี้สินที่มีอยู่อาจจะมีปั ญหาอุปสรรคเล็กน้อย

กับการทำมาขายแต่บอกได้เลยว่าด ว งชะต าของคุณ จะได้ปลดหนี้อย่ างแน่นอน

ในขณะเดียวกัน คุณก็ต้องตั้งมั่น ขยันตั้งใจทำมาหากิน

ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต การกอบโกยเงิ นในช่วงเดือนนี้ จะทำให้คุณ

ได้รับทรั พย์ แบบไม่ทันค าดคิดค าดฝันกันเลยทีเดียวและด ว งการเงิ น

•เป็นควา มเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้ วิจารณญาณ ในการอ่าน•

ขอบคุณที่มา…

r u g y i m

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *