ลุ้น ครม.ขอขย ายงบ ประมาณ เราชนะ เพิ่มอีก

ลุ้น ครม.ขอขย ายงบ ประมาณ เราชนะ เพิ่มอีก

นับเป็นข่าวที่ประชาชนนั้นให้ความสนใจกันเป็นอย่างมาก เมื่อวันที่ 2 มีนาคม น.ส.กุลย า ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศร ษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง

เปิดเผยถึงความเป็นไปได้ขย าย โครงการเราช นะ เมื่อวันที่ 1 มี.ค.ที่ผ่านมาว่า กระทรวงการคลังประเมินว่าผู้เข้าร่วมโครงการเราช นะ จะมีมากกว่าเป้าหมายที่ค าดการณ์ไว้ที่

31.1 ล้านคน อาจจะเพิ่มเป็น 3.2 ล้านคน ดังนั้น กระทรวงการคลังจะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาอนุมัติจัดสรรงบเพิ่มเติมเพื่อใช้ในโครงการเราช นะเพิ่ม

น.ส.กุลย ากล่าวว่า ความคืบหน้าของการลงทะเบี ยนเข้าร่วมโครงการเราช นะ ของกลุ่มต้องการความช่วยเหลือพิเศษหรือกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟน ที่จุดบริการรับลงทะเบี ยน

สะสม ล่าสุดจนถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 1.77 ล้านคน มากกว่าเป้าหมายที่เดิมตั้งไว้เพียง 1 ล้านร าย น.ส.กุลย ากล่าวว่า จากข้อมูลการลงทะเบี ยน พบว่า

กลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนที่มาลงทะเบี ยนธนาค ารของรั ฐและจุดบริการเคลื่อนบ้ างส่วน ได้ลงทะเบี ยนซ้ำซ้อนกับการลงทะเบี ยนผ่านหน้าเว็บไซต์ www.เราช นะ.com

ระหว่างวันที่ 29 มกราคม-12 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เนื่องจากอาจแท้จริงแล้วอาจจะมีสมาร์ทโฟนแล้วบุคคลในครอบครัวลงทะเบี ยนให้แล้ว ดังนั้นยอดลงทะเบี ยนจริงของ

กลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนอาจจะอยู่ที่ 1.7-1.8 ล้านร าย “ในปัจจุบันมีผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการเราช นะ กลุ่มถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐจำนวน 13.7 ล้านคน

กลุ่มร่วมโครงการคนละครึ่ง-เราเที่ยวด้วยกันจำนวน 8.4 ล้านคน และกลุ่มลงทะเบี ยน 8.95 ล้านคน รวมเป็น 31.05 ล้านคน เมื่อรวมกับกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน

ที่ค าดว่าจะมีประมาณ 1.8 ล้านคน ทำให้ยอดรวมในโครงการเราช นะเพิ่มขึ้นเป็น 32 ล้านคน” น.ส.กุลย ากล่าว

ขอบคุณที่มา…

m a t i c h o n

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *