บัตรค นจน มี.ค. เหลือรับเงิ นเยี ย วย าอะ ไรบ้ า ง

บัตรค นจน มี.ค. เหลือรับเงิ นเยี ย วย าอะ ไรบ้ า ง

รัฐบาล ได้ออกโครงการมาช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยออกมาตรการเยี ย วย าช่วยเหลือให้ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย

โดยหนึ่งในนั้นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐบัตรคนจน จำนวน 13.7 ล้านคนได้รับสิทธิเงิ นเยี ย วย า

จากการแพ ร่ระบ าดไวรัสโคโรนาระลอกให ม่เช่ นเดียวกันเมื่อพลิกไปดูปลายปี 2563 ที่ผ่านมา คณะรั ฐมนตรี

หรือ ครม.ได้อนุมัติตามความเห็นช่วยที่กระทรวงการคลัง เสนอเพิ่มวงเงิ นช่วยเหลือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐบัตรคนจน

ประมาณ 13.7 ล้านคน ให้เป็นค่ าซื้อสินค้ าบริโภคอุปโภคที่จำเป็นจากร้านธงฟ้าราค าประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น

(ร้านธงฟ้าฯ) จำนวน 500 บ าทต่อคนต่อเดือนเป็นระยะเวลาเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2564

นั้นหมายความว่าวันที่ 1 มี.ค.64 เป็นวันสุดท้ายที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐบัตรคนจนได้รับสิทธิเงิ นเยี ย วย าโครงการ

เพิ่มกำลังซื้อเดือนละ 500 บ าทเท่ากับว่าหลังจากนี้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐบัตรคนจน ได้รับสิทธิเงิ นเยี ย วย าเราช นะ

อย่ า งเดียวเท่านั้นแม้ กระทรวงการคลัง จะสิ้นสุดโอนเงิ นให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐบัตรคนจน แต่ผู้ถือบัตรสวัสดิการ

แห่งรั ฐบัตรคนจน ยังได้รับเงิ นเยี ย วย าเราช นะจำนวนทั้งสิ้น 7,000 บ าทโดยเงิ นเยี ย วย าเราช นะ

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐบัตรคนจน ได้รับสิทธิตั้งแต่เดือนก.พ.ที่ผ่านมาส่วนในเดือนมี.ค.ร ายละเอียดรับเงิ นเยี ยวย าเราช นะ มีดังนี้

5 มี.ค.64 งวดละ 675-700 บ าท

12 มี.ค.64 งวดละ 675-700 บ าท

19 มี.ค.64 งวดละ 675-700 บ าท

26 มี.ค. 64 งวดละ675-700

ทั้งนี้ผู้ได้รับสิทธิ์เงิ นเยี ย วย าเราช นะ สามารถใช้จ่ายได้กับร้านคนละครึ่ง ร้านเราช นะ และ ร้านธงฟ้า ใช้ไม่หมดสามารถสมทบได้ถึง

วันที่ 31 พ.ค.แต่ไม่สามารถกดเป็นเงิ นสดได้

ขอบคุณที่มา…

t h a n s e t t a k i j

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *