ผ่านแล้ว ลู กจ้าง ข้าราช การ ให้คนละ 12,000

ผ่านแล้ว ลู กจ้าง ข้าราช การ ให้คนละ 12,000

นับเป็นข่าวดี อีก 1 ข่าวในช่วงนี้ เมื่อ พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้อนุมัติงบกลางซึ่งเป็นงบประมาณประจำปี 2564

จำนวน 1,020 ล้านบ าทมอบให้ข้าราชการ, ลู กจ้างประจำ, ลู กจ้างชั่วคราว และลู กจ้างโครงการ คนละ 12,000 บ าท เป็นค่ าตอบแทนพิเศ ษ

กรณีเกิ ดสาธารณภั ย โดยให้แต่ละหน่วยงานเบิกจ่ายได้ทันที งบที่มอบให้ข้าราชการ, ลู กจ้างประจำ, ลู กจ้างชั่วคราว และลู กจ้างโครงการ มาจากไหน

มาจากงบกลางประจำปี 2564 ที่ทาง กทม. ได้ขอจัดสรรงบไว้ทั้งสิ้น 1.4 หมื่นล้านบ าท โดยงบจำนวน 1,020 ล้านบ าทนั้น มาจากงบกลางดังกล่าว

อยู่ในหมวดเงิ นรางวัลและเงิ นช่วยเหลือ ที่ทาง กทม. ได้ขอจัดสรรไว้ จำนวน 1,050 ล้านบ าท งบกลางประจำปี 2564 ที่ทาง กทม.

ได้ขอจัดสรรงบไว้ 14,207,857,245 บ าท จะถูกนำไปใช้อย่ างไรบ้ าง

1. เงิ นสำรองสำหรับจ่ายเป็นเงิ นบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 2,756,326,000 บ าท

2. ค่ าใช้จ่ายเกี่ยวกับภารกิจและหรือนโยบ ายที่ได้รับมอบจากรั ฐบ าล จำนวน 3,975,618,000 บ าท

3. เงิ นสำรองจ่ายทั่วไป กรณีค่ าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร จำนวน 300 ล้านบ าท

4. ค่ าติดตั้งไฟสาธารณะ จำนวน 100 ล้านบ าท

5. เงิ นบำเหน็จลู กจ้าง จำนวน 1,035 ล้านบ าท

6. เงิ นช่วยเหลือข้าราชการและลู กจ้าง จำนวน 2,700 ล้านบ าท

7. เ งินสำรองสำหรับค่ างานส่วนที่เพิ่มตามสัญญาแบบปรับราค าได้ จำนวน 10 ล้านบ าท

8. เงิ นสำรองสำหรับค่ าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร จำนวน 320,756,400 บ าท

9. เงิ นสำรองจ่ายทั่วไป กรณีค่ าใช้จ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับน้ำท่วม จำนวน 125 ล้านบ าท

10. เงิ นช่วยค่ าครองชีพผู้ได้รับบำนาญของกรุงเทพมหานคร จำนวน 220 ล้านบ าท

11. เงิ นสำรองสำหรับภาระผูกพันที่ค้ างจ่ายตามกฎหมาย จำนวน 1,500 บ าท

12. เงิ นรางวัลและเงิ นช่วยเหลือ สำหรับผลการปฏิบัติราชการประจำปี จำนวน 1,050 ล้านบ าท

13. เงิ นสำรองจ่ายทั่วไป กรณีฉุ กเฉิ นหรือจำเป็น จำนวน 115,156,845 บ าท

ขอบคุณที่มา…

s i a m t o p i c

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *