อานิสงค์ของลูกที่ กตัญญู ต่อพ่อแม่ จะได้รับบุญ ใหญ่ดังนี้

อานิสงค์ของลูกที่ กตัญญู ต่อพ่อแม่ จะได้รับบุญ ใหญ่ดังนี้

วันนี้เราจะพามา ดูผลบุญกุศล ในการดูแล บุพการี เราทุกคนต่างมีพ่อแม่กันทุกคน พ่อแม่นั้นเลี้ยงพวกเรามาตั้งแต่เล็กจนทุกคนนั้นเติบโต มีหน้าที่การงาน ซึ่งเมื่อทุกคนประสบความสำเร็จแล้ว

สิ่งที่ต้องทำนั้นคือ การดูแลเพื่อตอบแทนบุญคุณท่าน เป็นสิ่งทุกคนควรทำมาก อ ย่ าได้มองว่าเป็นภาระ เพราะท่านเลี้ยงเรามาท่านก็ไม่ได้คิดว่าเราเป็นภาระเลย

ในโลกใบนี้ ไม่มีใครที่จะมีพระคุณกับเรา ได้เท่าพ่อ กับแม่ ที่เลี้ยงดูเรามาแล้วล่ะ เราไม่ต้องไปหากราบไหว้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหน เพื่อขอพรอะไรหรอ กนะ

แค่เรากราบไหว้พ่อแม่ ผู้เป็นเสมือนพระอรหันต์ในบ้าน ทุกวัน แค่นั้นก็ดีที่สุดแล้วล่ะ พรที่ได้รับจากพ่อแม่ คือพรที่ประเสริฐที่สุด แล้วบางคนนั้น มัวแต่เอาเวลาไปกราบไหว้คนอื่น

จนลืมกราบไหว้ พระอรหันต์ในบ้านของเรา คนที่รักเราโดยไม่มีข้ อแม้ใดๆ ให้เราได้แม้กระทั่ง ชีวิตของเขา ในตอนที่พวกท่านทั้งสองยังอยู่ อย ากให้ดูแลและรัก

พวกท่านให้มากที่สุดเท่าที่เราจะสามารถ ทำให้ได้ ก่อนที่เราจะไม่มีโอกาสได้ทดแทนบุญคุณ ได้ทำหน้าที่ ลูกที่ดี เพราะฉะนั้นอ ย่ าคิดได้ในตอนที่มันสายเกินไป

และจงจำเอาไว้ให้ขึ้นใจว่า บนโลกนี้ไม่มีใครรักและหวังดี กับเราได้เท่าพ่อแม่ของเราอีกแล้วหล า ยๆคนคงจะรู้กันดีอยู่แล้ว และคงจะเคยได้ยินกัน มามากตั้งแต่เล็กๆว่า

พ่อแม่ที่เลี้ยงดูเรามานั้น คือพระอรหันต์อันยิ่งใหญ่ของบ้าน โดยต ามความเชื่อของทุกศาสนา จะมีการสั่งสอนให้เป็นคนดีให้เราปฏิบัติต่อคนที่รักเราในครอบครัวเป็นอย่ างดี

ส่วนในศาสนาพุทธนั้นการที่เราได้ดูแลพ่อแม่ได้เลี้ยงดูพ่อแม่ นั้นถือเป็นความกตัญญูและเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ เป็นการสร้างสิริมงคล ให้กับตัวเราเอง ทำให้ได้อานิสงส์แห่งชีวิตของตนเองมากๆ

ให้มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตยิ่งขึ้นไปซึ่งในวันนี้เรามีผลดีที่คนเป็นลูก ที่มีความกตัญญูรู้คุณพ่อแม่ เลี้ยงดูพ่อแม่จะได้รับจากการที่เราเลี้ยงดูท่าน บำรุงบิดามารดาเป็นอย่ างดี

มาให้ทุกๆท่านได้ทราบและนำไปเป็นแนวทาง การปฏิบัติสำหรับการใช้ชีวิตต่อไปในภายภาคหน้า ซึ่งจะสามารถแบ่งออ กได้เป็น 2 ช่วง

1 ขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ ก็ให้ตัวเรานั้นดูแลเลี้ยงดูคอยช่วย เหลือ กิจการงานของท่าน เลี้ยงดูท่านเมื่อย ามท่านแก่ชรา ดูแลปฏิบัติการ กินอยู่เป็นอย่ างดี

ให้ความสะดวกสบายเอาใจใส่มีเวลาให้ท่าน สร้างความสุขสร้างรอยยิ้มให้กับท่าน

2 ขณะที่ท่านล่ ว ง ลั บจากไปแล้ว ให้จัดพิธีให้ท่าน หมั่นทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับท่านอย่ างสม่ำเสมอ

เป็นสิ่งที่ดีที่เรานั้นควรต้องทำอานิสงส์ ของการดูแลพ่อแม่ และผู้มีพระคุณที่เลี้ยงดูเรามา มี 12 ประการ

1 ทำให้มีความสุขในการใช้ชีวิต

2 ทำให้เป็นคน มีเหตุผลในทุกๆเรื่อง

3 ทำให้พ้นทุ ก ข์พ้นภั ยได้

4 ทำให้ได้ลาภโดยง่าย

5 ทำให้ได้รับการยกย่องสรรเสริญ

6 ทำให้แคล้วคลาดภั ยในย ามคับขัน

7 ทำให้เทวดาลงมาพิทักษ์รั ก ษ าผู้ที่ทำ

8 ทำให้เป็นคน มีสติรอบคอบในการที่จะคิดทำการสิ่งใด

9 ทำให้มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิต

10 ถ้ามีลูกก็จะได้ลูกที่ดี พ่อแม่ เป็นพระอรหันต์ของลูก ไม่ต้องไป

ต ามพระอรหันต์ที่ไหนหรอ กทำให้มีความสุขในการใช้ชีวิต

11 ทำให้มีความอ ดทน จากการทำสิ่งต่างๆได้ดี

12 ทำให้เป็นตัวอ ย่ างอันดีแก่อนุชนรุ่นหลัง

•เป็น ความเชื่อส่วนบุคคลโ ปรดใช้วิจารณญ าณในการอ่าน•

ขอบคุณที่มา…

h o r o s c o p e d a i l y 9 9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *