พระภิกษุผู้เรี ยบง่าย เมืองโคราช คอยช่วยผู้คนมาต ลอด 60 ปี

พระภิกษุผู้เรี ยบง่าย เมืองโคราช คอยช่วยผู้คนมาต ลอด 60 ปี

วันนี้เรามีบทความเกี่ยวกับบุญ มาฝากเพื่อนๆ พระครูสุวัฒน์สังฑกิจ หรือ หลวงปู่สุข ยโสธโร ที่อยู่ในวัดแสนสุขสันติธรรม จ. นครราชสีมา

ท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีวิทยาคมสืบสายธรรมมาจาก “หลวงปู่รอด พรหมสาโร วัดบ้านไพ อ.โนนสูง และหลวงปู่อุ่น ฐิตธัมโม วัดบ้านเกรียม อ.โนนสูง

อดีตพระเกจิชื่อดังโคราช ปัจจุบันท่านอายุ 84 พรรษาแล้ว และจำพรรษาปฏิบัติศาสนกิจอยู่วัดทรัพย์อุดมธรรม มีนามเดิมว่า สุข มุ่งจุลกลาง เป็นชาว จ.นครราชสีมา

พ่อแม่ได้จากไปตั้งแต่อายุ 7 ขวบ พี่สาวและพี่ชายเป็นคนดูแลมาตั้งแต่เด็ก ๆ ท่านเป็นคนที่ว่านอนสอนง่าย หลังจบ ป.4 ก็ออกมาทำไร่ทำนาเพื่อช่วยเหลือครอบครัว

พออายุได้ 20 ปี ก็เข้าบวชทันทีและได้รับนามฉายาว่า ยโสธโร หลวงปู่ได้เข้าศึกษาพระธรรมอย่างจริงจัง ศึกษาตำราหลากหลายแขนงควบคู่กันไปด้วย

ไม่ว่าจะเป็นภาษาบาลี ภาษาขอม นอกจากนี้ ยังสนใจด้านวิทยาคม จึงไปฝากตัวเป็นศิษย์ของหลวงปู่รอด และได้รับการถ่ายทอดวิชา ความรู้ อักขระเลขยันต์

คาถาอารมจนแ ตกฉา น ได้ฝึกวิชาวิปัสสนากัมมัฏฐานกับหลวงปู่อุ่น ฐิตธัมโม ควบคู่ไปด้วย ผ่านไป 20 ปี หลวงปู่ก็ได้เป็นเจ้าอาวาสวัด และพัฒนาวัดจนเจริญรุ่งเรือง

จัดหาทุนมาพัฒนาวัดจนมีทั้ง อุโบสถ หอระฆัง กำแพงแก้ว ศาลาการเปรียญ รวมทั้งการให้ความรู้พระสงฆ์ด้วยตัวเอง หลวงปู่ยังมีจิตใจสาธารณะ บริจาคเงินมากมาย

ช่วยพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในชุมชนไปได้ ท่านได้บอกว่าวัดและหมู่บ้านต้องเกื้อกูลกัน เวลาขาดเหลืออะไรก็สามารถแบ่งปันและช่วยเหลือกันได้ พอมีอายุและพรรษามาก

ขึ้นหลวงปู่ก็ย้ายตัวเองไปอยู่วัดในชนบทเพื่อบรรยากาศที่เงียบสงบและเหมาะกับการปฎิบัติธรรม ด้วยความที่หลวงปู่ทำดีมาตลอด ชื่อเสียงของท่านจึงแพร่หลายออกไป

ทำให้ผู้คนและชาวบ้านเลื่อมใสเป็นอย่างมาก แม้ว่าจะมีพรรษาเยอะแล้ว แต่หลวงปู่ยังคงออกรับบิณฑบาตทุกเช้าไม่ขาด สวดมนต์ทำวัตรเช้าเย็นครบตามเวลา

เหมือนตั้งแต่เริ่มบวช และวันที่ 15 นี้เองก็จะพิธีสรงน้ำรับพรวันเกิดหลวงปู่ด้วย รายละเอียดตามด้านล่างนี้เลย

ขอบคุณที่มา…

ห ล ว ง ปู่ สุ ข ยโ ส ธ โ ร พ ร ะ เ ก จิ เ มื อ ง โ ค ร า ช อ . ห น อ ง บุ ญ ม า ก จ . น ค ร ร า ช สี ม า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *