เกิด 4 ราศีนี้ ชะตาเศรษฐี จับจ้อง ชะตามีเกณฑ์ รวย

เกิด 4 ราศีนี้ ชะตาเศรษฐี จับจ้อง ชะตามีเกณฑ์ รวย

ຣาศี ตุลย์

ลักษณะทั่วไปชาวຣาศีตุลย์เป็นคนที่รักสันติรักความสามัคคีเป็นคนใจกว้างยุติธรรมมีเหตุผลยอมรับฟังทุกสิ่งทุกอย่างในหลายมุมมองชาวຣาศีตุลย์

เป็นบุคคลที่เรียบร้อยชอบความเรียบง่ายเป็นพื้นฐานไม่ชอบการมีพิธีการมากมายยุ่งย ากชอบเก็บตัวชอบคิดฝันที่จะทำอะไรที่ผลประโยชน์แก่ตัวเอง

ชาวຣาศีนี้ไม่เป็นพิ ษเป็นภัยกับใครจะพย าย ามไม่พูดจาที่ทำให้ใครไม่พอใจชอบช่วยเหลือผู้อื่นเห็นอกเห็นใจผู้อื่นที่ตกทุกข์ได้ย ากบางทีเป็นคนเงียบ

กว่าปกติพูดน้อยบางครั้งคิดมากจนไม่พูดไม่จากับใครเก็บกดเอาเ รื่ อ งนั้นไว้ในใจเพียงผู้เดียวเนื่องจากเขามีเหตุผลดีหากใครไม่มีเหตุผลด้วยแล้วชาวຣาศีตุลย์ก็ไม่อย า กคบค้าสมาคมด้วยเลย

ຣาศี ธนู

ลักษณะทั่วไปชาวຣาศีธนูโดยทั่วไปเป็นคนที่มีความมั่นใจในตนเองสูงแต่ก็เป็นคนจิตใจดีรักอิสระรักความยุติธรรมเป็นชีวิตจิตใจเชื่อถือในเหตุผลซื่อสัตย์สุจริต

ใจบุญสุนทานลึกใจร้อนทำอะไรชอบความรวดเร็วทันอกทันใจไม่ชอบหยุดนิ่งอยู่กับที่ชาวຣาศีธนูเป็นคนมีสติปัญญาดีฉลาดมองคนได้ชัดเจนรู้ด้วยปัญญาว่าดีหรือไม่

ดีอย่างไรแต่แม้จะรู้ทันก็มักจะเก็บเงียบเอาไว้คนเดียวโดยไม่ปริปากออกมามักเป็นคนที่แสดงออกว่าอะไรก็ว่าตามกันไม่ค่อยขัดใจใครในเ รื่ อ งเล็กน้อยพูดจาสุภาพมีนิ สั ยค่อนข้างให้เกียรติผู้อื่น

ຣาศี มังกร

ชาวຣาศีมังกรลักษณะทั่วไปมักมีอุปนิ สั ยขยันขันแข็งไม่ย่อท้อต่อความย ากลำบากชาวมังกรเป็นผู้ที่มีความมานะบากบั่นไม่ย่อท้อต่อความย ากลำบากใดจนกว่าจะได้มา

ซึ่งความสำเร็จรักเพื่อนฝูงมักรักชอบในการไปไหนกับเพื่อนฝูงนิ สั ยจริงแม้จะจริงจังแต่รักความสนุกสนานจนในบางเวลาชาวຣาศีมังกรก็มีมุมที่เป็นเด็กในสายตาของคนอื่น

ชอบพูดจาติดตลกกับคนที่สนิทสนมเป็นคนที่มองคนอื่นในแง่ดีมองโลกในแง่บวกอยู่เสมอแต่ก็จริงจังกับชีวิตและมีความซื่อสัตย์สุจริตคบได้ไม่เป็นพิ ษภัยเป็นภัยแก่ใครแม้

ในบางครั้งจะใจร้อนอยู่บ้างก็ตามแต่ก็ไม่ถึ งกั บควบคุมตนเองไม่ได้โกรธง่ายหายเร็วมักไม่ติดใจอะไรมากหากไม่ใช่เ รื่ อ งใหญ่แต่ก็เป็นคนเก็บความลับไม่อยู่หากรู้อะไร

แล้วก็อดที่จะเปิดเผยออกไปไม่ได้เพราะหากเก็บไว้คนเดียวจะรู้สึกอึดอัดใจจนร้อนรนทนไม่ได้เลยทีเดียวหากมีความทุกข์ชาวຣาศีมังกรมักจะพย าย ามเก็บไว้ในใจไม่แสดง

ให้คนทั่วไปได้รับรู้ไม่แสดงว่าเป็นเ รื่ อ งใหญ่เข้าทำนองหน้าชื่นอกตรมโดยจะยอมพูดคุยเ รื่ อ งปัญหาของตนเองกับคนที่ไว้ใจจริงเท่านั้น

ຣาศี พิจิก

ชาวຣาศีพิจิกลักษณะทั่วไปเป็นคนที่ได้ชื่อว่าเป็นคนที่สามารถเป็นได้ทั้งคนแสนดีและແย่มากภายในคนเดียวกันขึ้นอยู่กับอารมณ์ของเขาชาวพิจิกเป็นคนใจอ่อนจิตใจดีแต่ก็โก รธ

และหงุดหงิดง่ายชาวพิจิกเป็นคนมีความมั่นใจในตนเองสูงมากไม่ยอมใครเอาแต่ใจตัวเองเป็นที่ตั้งซึ่งบางครั้งก็ทำให้เข า ดูโดดเด่นเป็นผู้นำแต่บางครั้งเมื่อรวมกับอารมณ์

ที่ปรวนแปรและเอาแต่ใจก็จะทำให้ชาวพิจิกเป็นคนน่ากลัวอยู่เหมือนกัน

ຣาศี กันย์

ลักษณะทั่วไปชาวຣาศีกันย์เป็นคนชอบช่วยเหลือผู้อื่นมีน้ำใจช่วยเหลือเพื่อนและคนรักในทุกเ รื่ อ งที่เขาจะช่วยได้เขาเป็นคนที่มีความขยันมุมานะและมักจะทำอะไรที่ดี

และเป็นประโยชน์มาให้เพื่อนและคนรอบข้างเสมอชาวกันย์เป็นคนใจเย็นและมีความอ่อนโยนบางครั้งก็ดูจะเป็นคนขี้อายไปบ้างข้อเสียคือชาวຣาศีกันย์ค่อนข้างที่จะเป็น

คนอ่อนไหวง่ายและถึ งกั บอ่อนแอในบางเ รื่ อ งบางครั้งก็แสดงออกว่ามีความมั่นใจแต่ในจิตใตจริงก็มีความหวาดกลัวหลายครั้งชาวຣาศีกันย์ก็เป็นคนเอาใจย าก

เอาแต่ใจตัวเองอยู่เหมือนกันโดยเฉพาะไม่ชอบคำตำหนิติเตียนของใครต่อใครที่มีต่อตนเอง

•เป็น ความเ ชื่อส่วนบุค คลโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน•

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *