ร ายละเ อียด คนละ ครึ่ง เ ฟส 3

ร ายละเ อียด คนละ ครึ่ง เ ฟส 3

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิ ดเผยว่า เตรีย มหารือนโยบ ายกับนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรั ฐมนตรีและรมว.พลังงาน

และนายอาคม เติมพิทย าไพสิฐ รมว.คลังถึงขย ายโครงการ คนละครึ่ง เฟส 3 หลังจากโครงการเฟส 1 และ 2 จะครบกำหนดในวันที่ 31 มี.ค.

ว่าจะขย ายต่อไปเลยหรือไม่ หรือเป็นช่วงเวลาใด และจะครอบคลุมผู้ที่ได้สิทธิ์เดิม 15 ล้านคนไม่ต้องลงทะเบี ยนให ม่ หรือจะเปิ ดลงทะเบี ยนให ม่

ทั้งหมดให้สิทธิ์กับทุกคนที่อย ากได้ต้องออกแบบโครงการให้ชัดเจนก่อนเสนอคณะรั ฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ ถ้าฝ่ายนโยบ ายเห็นว่าจะ

ไม่มีโครงการมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอื่นๆ ออกมาก็สามารถเสนอโครงการคนละครึ่งเฟส 3 ได้ ซึ่งหลักการต้องใกล้เคียงกับของเดิม

แต่จะดูเวลาที่เหมาะสมว่าจะให้ต่อเนื่องไปเลย หรือเว้นช่วงไว้ แล้วจะให้สิทธิ์กี่คนจำเป็นต้อง 15 ล้านคนหรือไม่ หรือจะให้ 30 ล้านคนเท่า

เราช นะ แต่ถ้าถามใจคือใครอย ากได้ต้องได้หมด นายกฤษฎากล่าวสำหรับโครงการคนละครึ่งเฟส 3 ต้องแก้ข้อบกพร่องเดิมที่มีในเฟส 1

และ 2 เช่ นต้องรวมภาคบริการจากเดิมให้ซื้อได้เฉพาะสินค้ าจะต้องหารือกับธนาค ารกรุงไทยว่ามีภาคบริการเข้าร่วมโครงการในฐานข้อมูลมากน้อยแค่ไหน

และสาเหตุที่ควรขย ายมาตรการเฟส 3 ออกไป เพราะเห็นว่าต้องการรักษาแรงส่งให้เศรษฐกิจฟื้นฟูต่อไปได้เป็นการช่วยเหลือทุกภาคส่วน

ร้านค้ าร ยเล็ก ทั้งสินค้ าและบริการกว่า 2 ล้านร ายให้มีส่วนร่วมช่วยกันจับจ่ายใช้สอยคนละครึ่งกับรั ฐบ าล นายกฤษฎา กล่าวว่า

ส่วนวงเงิ นะที่จให้เบื้องต้น ค าดว่าจะไม่ได้ให้ 500 บ าท เหมือนเฟส 2 ซึ่งอาจจะน้อยเกินไป แต่หากจะให้ร ายละ 3,000-3,500 บ าท

นาน 3 เดือน ก็ต้องดูว่ามีเงิ นเหลือพอหรือไม่ตอนนี้เงิ นกู้จากพ.ร.ก.กู้เงิ น 1 ล้านล้านบ าท ในส่วนวงเงิ นเยี ย วย า 5.5 แสนล้านบ าท

ใช้ไปเกือบหมดแล้ว จึงเหลือวงเงิ นในส่วนฟื้นฟูอีกประมาณ 2 แสนล้านบ าท ที่จะนำมาใช้ได้ขึ้นอยู่กับฝ่ายนโยบ ายว่าจะจ่ายเท่าไหร่ จึงเหมาะสม

ส่วนข้อเสนอของนายสุพัฒนพงษ์ ให้ลดอัตราภาษีเงิ นได้นิติบุคคล 20% เพื่อจูงใจให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนในไทยนั้น ต้องไปพิจารณาว่าเมื่อเทียบ

กับประเทศคู่แข่งแล้วอัตราภาษีไทยสูงเกินไปหรือไม่ เช่ น สิงคโปร์ อยู่ที่ 18% แต่บ างประเทศก็สูงกว่าไทยมาก ในมุมมองคือ ถ้าลดภาษี

ก็ช่วยเรื่องของการแข่งขัน จูงใจลงทุนเพิ่มขึ้นได้แต่การเสนอต้องทำเป็นแพ็คเกจ ถ้าลดภาษีเ งินได้นิติบุคคล ก็ต้องจัดเก็บร ายได้จากตัวอื่นมาทดแทนด้วย

ขอบคุณที่มา…

t h a i l a n d s t a c k

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *