เผยขั้นตอนสแกนบัตรประชาช น ใช้จ่ายโครงการ เราช นะ

เผยขั้นตอนสแกนบัตรประชาช น ใช้จ่ายโครงการ เราช นะ

นับเป็นข่าวที่ประชาชน นั้น ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เมื่อ เพจ ไทยคู่ฟ้า ได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับขั้นตอนการสแกนบัตรประชาช น

เพื่อใช้จ่ายในโครงการ”เราช นะ” โดยมีรา ยละเอียดดังนี้…

ชวนมาดูขั้นตอนการรับชำระค่ าสินค้ าหรือบริการ สำหรับร้านค้ าที่เข้าร่วมโครงการเราช นะ ร้านค้ าคนละครึ่ง ร้านค้ าธงฟ้าฯ

ที่ใช้แอปพลิเคชันถุงเงิ นสามารถรับชำระเงิ นผ่านบัตรประชาช นแบบสมาร์ทการ์ดของกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟน

กลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ด้วยขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้

1. เข้าแอปพลิเคชันถุงเงิ น เลือกเมนู เ ร า ช น ะ

2. เลือก บัต รประชาช น ปุ่มสีเหลือง (ร้าน ต้องอัปเดต แอปฯ ถุงเงิ น เป็นเวอร์ชัน 3.3.0 ขึ้นไป จึงจะสามารถรับชำระผ่านบัตรประชาช นได้)

3. สแก นบัตร ประชาช นของผู้ใช้สิทธิ

4. ตรวจ สอบเลขบัตรประ ชาช นให้ตรงกั บบัตรประชาช นของผู้ใ ช้สิทธิ

5. ระบุจำน วนเงิ น โดยตรวจ สอบยอดเงิ นคงเหลือก่อ นระบุจำนว นเงิ น

6. เลือ กวิธียืนยั นการชำระเงิ น ด้วยก ารใส่รหัส PIN 6 หลั กของผู้ถือบัตร หรือร้ านค้ าสแกนใบห น้าผู้ใช้สิ ทธิด้วยกล้องหลัง

7. ยืนยันการชำระเงิ น

8. รับหลักฐาน การรับ ชำระเงิ น (ตรวจ สอบ ยอดเงิ นสิทธิ คงเหลือ หลังจาก การชำระ)

ขอบคุณที่มา…

t h a n s e t t a k i j

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *