ใครเก็บเงินยังไงก็เก็บไม่อยู่ ลองดูวิธีนี้

ใครเก็บเงินยังไงก็เก็บไม่อยู่ ลองดูวิธีนี้

ปล่ อ ยน กปล่ อยป ล า

การทำบุญด้วยการไ ถ่ ชี วิ ต สั ต ว์เป็นการทำกุ ศ ลอ ย่ า งหนึ่ง ไม่สำคัญว่าจะเป็นสั ต ว์เล็ กหรือใหญ่

เพราะหนึ่งชี วิ ตก็มีค่าเท่ากัน เป็นการทำจิ ตเม ต ตาคิดถึงชี วิ ตผู้อื้นจะช่วยให้มีเรื่องดีๆเข้ามาในชีวิต การทำบุญ

ทั้งหมดที่กล่าวมานี้จะช่วยในเรื่องของการเ งิ นโดยเฉพาะ หากใครรู้สึกขัดสนและติดขั ดตลอดเวลา

ให้ลองเอาวิธีการทำบุ ญ เหล่านี้ไปทำกันดู เพื่อช่วยเพิ่มกุ ศ ลให้กับตัวเองและช่วยล ด วิ บ า กที่เราต้องเจอต่อไป

ทำป้ า ย บ อ กทางห รือสร้างซุ้ มประตูวั ด

การสร้างป้ายบอกทางไปวัดหรือซุ้มประตูเป็นการบอกบุ ญส่ งต่ อให้กับผู้อื่น ทำให้คนอื่นทั่วไปได้รู้เพื่อที่จะไปทำบุญ

สร้างกุ ศ ลกันต่อ ผู้สร้างก็จะได้บุ ญตร งนี้ไปด้วย ในบางเรื่องที่เล็กๆน้อยๆที่คนไม่ค่อยให้ความสำคัญ

ยิ่งหากเราทำด้วยใจที่ดีแล้วจะช่วยให้เรารอดพ้นจากปัญหาหรือความทุ ก ข์ใจได้

ชำ ร ะห นี้ ส ง ฆ์

ในที่นี้จะเป็นการนำเงินใส่ตู้บ ริจ า คที่ตั้งไว้ในวัด ส่วนม า กจะเป็นร า ยจ่ า ยของวัดที่ส ง ฆ์เป็นผู้จัดการ

เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่ าทำนุบำรุงวั ด วิธีนี้จะช่วยส่ งผลให้เจ้าก ร ร มนายเ ว รได้รับ กุ ศ ล ของเราด้วย

ทำบุ ญเพื่ อพ่ อแม่

การทำบุ ญกับพ่อแม่นั้นเป็นการแก้เค ล็ ด จะช่วยให้ผู้ใหญ่คอยเกื้ อห นุ น ช่วยในตอนที่ชีวิตลำบาก

พรของพ่อแม่จะช่วยให้เราร อ ด พ้ นจากวัน แ ย่ๆและทำให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตได้

ทำ บุญ ข้าวส าร

ให้เราเตรียมข้าวส ารบรรจุใส่ถุงพลาสติกแล้วมัดถุงให้เรียบร้อย แล้วใส่บาตรให้กับพ ร ะ ส งฆ์ ซึ่งการใส่ข้าวส า ร

นั้นจะได้อานิสงส์ในเรื่องของการมีกินมีใช้ ทำมาหากินดีขึ้น และข้าวส า รที่เราใส่บาตรจะช่วยชดใช้ห นี้ ก รร ม ให้กับ

เ จ้ าก ร ร มนาย เ วรเก่าๆของเรา หากใครที่รู้สึกว่าการเงินมีปัญหาหนักมาก มีวิบากการเงินเยอะแสดงว่าช า ตที่แล้วติ ดหนี้

ไว้เยอะต้องแก้ด้วยการถวายข้าวส ารให้มากกว่าน้ำหนักตัวของเราบวกไป 1 กก. อาจเป็นการถวายสั ง ฆทานก็ได้พร้อมกับถวายสังฆทาน 1 ชุด

•เป็นควา มเชื่อส่วนบุ คคลโปรดใช้วิจารณญา ณในการอ่าน•

ขอบคุณที่มา…

k r u s t o r y

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *