May 27, 2022

ขย าย เวลาก ารกดรับสิท ธิ์ ม33 เรา รัก กัน

หลายๆคน ติดตามข่าวสาร เกี่ยวกับ โครงการช่วยเหลือเยียวยา จากรัฐบาล วันนี้เรามีข่าวมาฝากเพื่อนๆ โดย

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกฯ แถลงภายหลังการประชุมคณะรั ฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.

เห็นชอบแก้ไขร ายละเอียดโครงการ ม33เรารักกัน จากเดิมมีการให้ตรวจสอบสถานะผู้ที่ได้รับสิทธิ

ในช่วงเวลาเดียวกันกับช่วงที่เปิ ดใช้งานและยืนยันตัวตนเพื่อเข้าใช้งานแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ระหว่างวันที่ 15-21 มีนาคม

และจะได้รับเ งินสัปดาห์ละ 1,000 บ าท ในวันที่ 22 และ 29 มีนาคม และวันที่ 2 และ 12 เมษายน โดยหากไม่กดใช้งาน

และยืนยันตัวตนในเวลาดังกล่าวจะถือว่าเป็นการสละสิทธินั้นจะมีการแก้ไขเป็นช่วงๆ ดังนี้

1.ผู้ที่ได้รับสิทธิเปิดใช้งาน สามารถเข้ายืนยันตัวตนเพื่อเข้าใช้งานแอปพลิเคชั่นเป๋าตังได้ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม-31 พฤษภาคมเลย

แล้วหากกดใช้งานระหว่างวันที่ 15-21 มีนาคม และจะได้รับเ งินสัปดาห์ละ 1,000 บ าท ในทุกวันจันทร์ของแต่ละสัปดาห์

เป็นเวลา 4 สัปดาห์ต่อเนื่องกัน

2.คนที่กดยืนยันตัวตนเพื่อใช้สิทธิระหว่างวันที่ 22 มีนาคม-11 เมษายนจะได้รับวงเงิ นครั้งแรกที่กดใช้งานเป็นวงเงิ นสะสมนับตั้งแต่

วันที่ 22 มีนาคมจนถึงวันที่กดใช้งาน และจะได้รับเงิ นสัปดาห์ละ 1,000 บ าททุกสัปดาห์ต่อเนื่องจนครบ 4,000 บ าทและ

3.กลุ่มที่เปิ ดใช้งานและยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิระหว่างวันที่ 12 เมษายน-31 พฤษภาคมจะได้รับวงเงิ นสะสมในวันที่กดใช้งานครั้งเดียว

จำนวน 4,000 บ าทเลยนายอนุชา กล่าวอีกว่า จากเดิมที่มีการกำหนดให้ตรวจสอบสถานะผู้ที่ได้รับสิทธิในช่วงเวลาเดียวกันกับช่วง

ที่เปิดใช้งานและยืนยันตัวตนในแอปพลิเคชั่นเป๋าตังระหว่างวันที่ 5-11 เมษายนและได้รับวงเงิ นผ่านแอพพลิเคชั่น 2 ครั้ง

ครั้งละ 2,000 บ าทต่อเนื่องในวันที่ 12 และ 29 เมษายนนั้นซึ่งหากไม่กดใช้งานหรือยืนยันตัวตนในช่วงเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธินั้น

ได้มีการแก้ไขให้เพิ่มเติม จากเดิมสิ้นสุดที่วันที่ 11 เมษายนขยับไปสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคมเช่ นเดียวกันโดยหากกดใช้งานระหว่าง

วันที่ 5-11 เมษายนจะได้รับเ งินสะสมในวันที่ 12 เมษายน จำนวน 4,000 บ าทเต็มจำนวนหรือหากกดใช้งาน

และยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิระหว่างวันที่ 12 เมษายน-31 พฤษภาคมจะได้รับวงเงิ นสะสมในวันที่กดใช้งานทันทีจำนวน 4,000 บ าท

ขอบคุณที่มา…

t h a n s e t t a k i j.

Leave a Reply

Your email address will not be published.