May 28, 2022

กยศ. ใจดี ผู้ไม่พร้อมชำระห นี้ สามารถผ่อนขั้น ต่ำได้

นัเป็นข่าวดี ของผู้ กู้ยืมเงิน จาก กยศ. เมื่อ นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงิ น

ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิ ดเผยถึงกรณีที่ กยศ.ได้ออกหนังสือแจ้งให้ภาคเอกช นที่

เป็นนายจ้างหักเงิ นเดือนพนักงานที่กู้ยืมเ งินจาก กยศ.และนำส่งเงิ นที่หักไว้ชำระคืนแก่ กยศ.

โดยระบุว่า ได้เริ่มหักเงิ นเดือนผู้กู้ยืมจาก กยศ.เพื่อเข้ากองทุนฯมาตั้งแต่เดือน มิ.ย.61 แล้ว

โดยเริ่มจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกช นรวม 14,813 แห่ง จำนวนผู้กู้ยืม 1.26 ล้านร าย

และในเดือน มี.ค.นี้จะมีภาคเอกช นที่จะหักเงิ นเดือนให้เพิ่มอีก 92,935 แห่งจำนวนผู้กู้ยืม 466,000 ร าย

ซึ่งจะทำให้มีนายจ้างต้องทำหน้าที่หักเงิ นเดือนให้ถึง 107,000 แห่งรวมลู กหนี้ 1.735 ล้านร าย

อย่ างไรก็ตาม ในขั้นตอนการหักเงิ นเดือนนั้น กองทุนฯไม่ได้ใจร้า ยกับนายจ้าง หรือผู้กู้ยืม โดยมีการอนุโลมผ่อนปรนให้

เพราะหากใครยังไม่มีความพร้อมก็ขอให้แจ้งปรับลดจำนวนเงิ นงวดที่จะให้หักเงิ นเดือนได้ โดยแจ้งเข้ามาได้ที่แอปพลิเคชัน

กยศ. Connect ซึ่งกองทุนฯจะอนุโลมให้ชำระขั้นต่ำเพียง 100 บ าท แต่ผู้กู้ยืมต้องไปชำระเ งินในส่วนที่ขาดให้ครบ

ตามจำนวนที่ต้องชำระก่อนวันครบกำหนดชำระหนี้ร ายปี ในวันที่ 5 ก.ค.นี้ปกติการคำนวณยอดหักเงิ เดือนจะใช้ยอดหนี้

ของทั้งปีมาหารด้วย 12 เดือนและให้ผู้กู้ทยอยจ่ายเป็นร ายเดือน แต่ถ้าเหลือเดือนไม่ครบ 12 เดือน

ก็จะหารด้วยจำนวนเดือนที่เหลือถ้าลู กหนี้รู้สึกมีภาระการผ่อนร ายเดือนสูงไป จนกระทบต่อค่ าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

สามารถขอแจ้งลดวงเงิ นได้ขั้นต่ำ เหลือจ่ายเพียง 100 บ าทต่อเดือนเท่านั้น ส่วนลำดับขั้นตอนการหักเงิ นเดือน

ผู้กู้จะถูกหักเงิ นเข้า กยศ. เป็นรา ยการที่ 3 ต่อจากการหักภาษี ณ ที่จ่ายและกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

กองทุนสำรองเลี้ ยงชีพกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และประกันสังคมสำหรับกรณีที่นายจ้างไม่พร้อมหักเงิ นเดือนลู กจ้าง

กยศ.เปิดโอกาสให้แจ้งเหตุผลข้อขัดข้องที่ไม่สามารถหักเงิ นเดือนผู้กู้ยืมได้ โดยไม่ต้องชดใช้เงิ น และจ่ายเงิ นเพิ่ม 2% ให้กับกองทุนฯ

ที่ผ่านมา กยศ.ยังไม่เคยให้นายจ้างชดใช้เงิ น หรือเรียกเงิ นเพิ่มจากนายจ้างเลยส่วนปีการศึกษา 64 กองทุนฯได้เตรียมเงิ น

กู้ยืมไว้แล้ว 38,000 ล้านบ าท รองรับผู้กู้ยืม 624,000 ร ายยืนยันว่าผู้กู้รุ่นหลัง มีโอกาสเข้าถึงการศึกษา โดยไม่จำกัดโควตาการกู้ยืม

2 ปีที่ผ่านมา ได้ประชุมชี้แจงให้นายจ้างทราบความจำเป็นและส่งหนังสือแจ้งหักเงิ นเดือนไปตามที่อยู่ในทะเบี ยนราษฎร์ของผู้กู้ยืมเงิ น

ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันรวมถึงแจ้งให้นายจ้างทราบข้อมูลของผู้กู้ยืมเงิ นที่ต้องหักนำส่งล่วงหน้า 30 วันโดยตรวจข้อมูลการหักเงิ น

ได้ที่เว็บไซต์ กยศ. www.studentloan.or.th ซึ่งจะอัปเดตข้อมูลทุกวันที่ 5 ของเดือน

ขอบคุณที่มา…

v a r i e t y d e d

Leave a Reply

Your email address will not be published.