May 27, 2022

รับเงิ นเยี ย วย า บัตร คนจน งวด 6

พรุ่งนี้แล้ว วันที่หลายๆคน รอคอย 12 มีนาคม 2564 เงิ นเยี ย วย า เราช นะ งวด 6

จะโอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ บัตรคนจน เพื่อช่วยเยี ยวย าผลกระทบจากไวรัสCV

โดยผู้ถือบัตรฯ จำนวนเกือบ 14 ล้านคนทั่วประเทศจะได้รับวงเงิ นดังกล่าวทั้งหมด แต่แบ่งเป็น 2 กลุ่มดังนี้

กลุ่มที่ 1

ผู้มีร ายได้ไม่เกิน 30,000 บ าทต่อปี จะได้รับวงเงิ นเพิ่มเติม 675 บ าทต่อคน

กลุ่มที่ 2

มีร ายได้ระหว่าง 30,000-100,000 บ าทต่อปี จะได้รับวงเงิ นเพิ่มเติม 700 บ าทต่อคน โดยหลังจาก

เราช นะโอนเงิ นเยี ย วย างวดที่ 6 แล้ว ก็จะเหลือการโอนเงิ นเยี ยวย าอีก 2 งวดได้แก่

งวดที่ 7 วันที่ 19 มีนาคม 2564

งวดที่ 8 (งวดสุดท้าย) วันที่ 26 มีนาคม 2564

บัตรสวัสดิการแห่ง รัฐ” รูดใช้วงเงิ น “เร าช นะ” ได้ที่ไหน? วงเงิ นเราช นะจะโอนเข้า บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ

บัตรคนจน แบบอัตโนมัติ จำนวน 675-700 บ าทต่อคนทุกวันศุกร์เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา

ซึ่งผู้ถือบัตรฯ ไม่ต้องลงทะเบี ยนหรือดำเนินการใดๆ เพิ่มเติมแต่วงเงิ นเราช นะจะไม่สามารถกดออกมาใช้เป็นเงิ นสดได้

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่ง รัฐสามารถรูดใช้วงเงิ นดังกล่าวในร้านค้ าหรือบริการที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น สำหรับสินค้ า

และบริการที่สามารถใช้วงเงิ น “เราช นะ” รูดซื้อได้มีดังนี้ ร้านธงฟ้าราค าประหยัดพัฒนาเศร ษฐกิจท้องถิ่นที่มีเครื่อง

รับชำระเงิ นทางอิเล็กทรอนิกส์ (EDC)หรือเครื่องรูดบัตร ซึ่งกรณีนี้ใช้ได้เฉพาะ บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ และบัตรประชาช น

ที่เข้าร่วมโครงการเราช นะ ส่วนผู้ใช้สิทธิ์เราช นะผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตังไม่สามารถรูดใช้ได้

ร้านถุงเงิ นธงฟ้าฯ ร้านค้ าที่ลงทะเบี ยน “คนละครึ่ง” ร้านค้ าที่ลงทะเบี ยน “เราช นะ”

ซึ่งมีสินค้ าและบริหารหลากหลายกลุ่ม ดังนี้

กลุ่มขนส่งสาธารณะ ได้แก่ แท็ กซี่, รถตู้โดยสารประจำทาง, จักรย านยนต์รับจ้าง (วินมอเตอร์ไซค์)

สามล้อเครื่อง (รถตุ๊กตุ๊ก), สามล้อถีบ ,รถสองแถว, รถโดยสารประจำทาง องค์การขนส่งมวลช นกรุงเทพ

(รถเมล์ ขสมก.), รถโดยสาร (รถทัวร์) บขส., รถไฟฟ้า

กลุ่มสุขภาพ/ความงาม

ได้แก่ ร้านนวด/สปา, ร้านตัดผม/ร้านเสริมสวย/ทำเล็บ

กลุ่มบ ริการด้านสุข ภาพและการแพ ทย์

ได้แก่ สถานพย าบ าลประเภทที่ไม่รับผู้ป่ ว ยค้ างคืน (คลินิก), แพทย์แผนจีน, คลินิก

(การรักษาทางการแพ ทย์เสริมความงาม,ทันตกร ร ม, อื่น ๆ)

กลุ่มงานรับเหมา/งานช่าง/ทำความสะอาด

ได้แก่ งานก่อสร้างขนาดเล็ก, ให้บริการทำสวน/ตกแต่งสวน, ตัดเย็บ,ซ่อมแซมสินค้ า/เสื้อผ้า,

ช่างซ่อมรถยนต์/จักรย านยนต์/จักรย าน, ช่างซ่อมสาธารณูปโภค เช่ น ซ่อมไฟฟ้า ประปา แอร์,

รับเหมาทำความสะอาด/ฆ่าเชื้อ ฉีดปลวก, ซักรีด

กลุ่มบริการที่พัก/สถานที่

ได้แก่ โฮมสเตย์, หอพัก/แมนชั่น/อพาร์ทเม้นท์/แฟลต แต่กลุ่มนี้ต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจการที่ถูกต้องตามกฎหมาย

ขอบคุณที่มา…

t h e b a n g k o k i n s i g h t

Leave a Reply

Your email address will not be published.