เพียง เดือนละ 1 ครั้ง วัน สวดเรียก ทรัพย์ ขอ เงินพระจันทร์ 13 มี.ค.

เพียง เดือนละ 1 ครั้ง วัน สวดเรียก ทรัพย์ ขอ เงินพระจันทร์ 13 มี.ค.

หลายๆคนรู้จักวันนี้เป็นอย่างดี วันอมาวสี หรือ วันขอเงินพระจันทร์ ปี 2564 นี้ อาจารย์คฑา ชินบัญชร ได้บอกกับไทยรัฐ ออนไลน์ว่า

ถือว่าเป็นวันที่ดีอีก 1 วัน เพราะเป็นวันที่สามารถขอพรให้เงินทองไหลมา เทมาได้ ใครที่อยากมีเงินทอง หรือโชคลาภ

ให้ไหว้ขอพรในวันนี้ โดย ใน 1 ปี จะมีถึง 12 วัน ของในแต่ละเดือน และวันขอพรพระจันทร์ประจำเดือนมีนาคม 2564 ปีนี้

ตรงกับวันที่ 13 มีนาคม 2564วันที่ 13 มีนาคม 2564 วันอมาวสี หรือวันขอเงินพระจันทร์ อาจารย์คฑา ชินบัญชร บอกไว้ว่า

เป็นวันขึ้น 1 ค่ำ ของทุกเดือน เป็นวันนิวมูนแปลเป็นไทยว่า วันพระจันทร์ใหม่ กำลังก่อกำเนิดขึ้นมาใหม่ เป็นวันที่พลังงานของพระจันทร์

คือจันทราเทพมีพลังที่สุดและส่งพลังที่สุดในเดือน โดยเชื่อกันว่าในวันนั้นมีเงินเต็มในกระเป๋า เรามีความสุข วันนั้นเราได้รับเงินตลอดทั้งเดือน

ก็จะมีเงินใช้ เงินจะงอกเงยขึ้นธุรกิจการงาน รวมไปถึงอารมณ์ของเราก็จะดีไปตลอดทั้งเดือน

วิธี ขอเงิน พ ระจันท ร์

1. เข้าวัดทำบุญ ไม่มีปากเสียงกับ ใครในเวล านั้น ทำจิตใจให้สะอาด ผ่องใส คิดดี ทำดี เพื่อจ ะได้สิ่งดีๆ ตอบแทน

2. งดให้ผู้ อื่น ยืมเงิน หรือตัว เรานั้นมีปัญห าเรื่องเงินกับใคร

3. นำ เงิน ที่ที่เราเตรียมไว้เป็นเงินจำนวนหนึ่ง มาใส่ไว้ในกระเป๋าสตางค์ และง ดใช้เงิน จำนวนนั้ นที่เราเตรียมไว้ เป็นเวลาอย่ างน้อย 1 วัน

4. เขียนขอสิ่งที่ปรารถนาที่สอดคล้องความเป็นจริง ไม่เกิน 8 ข้อ ไว้บนมือข้างไหนก็ ได้ ให้เชื่อมั่น มีสมาธิ

โดยการขอพร นั้นขอแทนคนอื่นไม่ได้ ห้ามให้ ใครรู้ว่าเราขอสิ่งใด และหาที่สงบข อพร

5. วิธีอธิษฐานขอพร ให้เราสมาทานศีล 5 เพื่อสร้างบุญ ให้สมดังที่หวั งไว้ ซึ่งเริ่มจาก ไหว้พระและบูชาพระรั ตนตรัย และทำจิตใจให้สงบ

บ ท สวด วันข อเงิ นพ ระจันทร์

สัคเค กาเม จะ รูเป คิริสิขิระตะเฏ จันตะลิกเข วิมาเน ทีเป รัฏเฐ จะ คาเม ตะรุว ะนะคะห ะเน

เคหะ วัตถุมหิ เขตเต ภุมมา จายันทุ เทวา ชะละถะละ วิสะเม ยักขะ คันธัพพะนาคา ติฏฐั นตา

สันติเกยัง มุนิวะระวะจะนัง สา ธะโว เม สุณันตุฯ ธัมมัสสะวะ นะกาโล อะยัมภะทันตา ธัมมั สสะวะ

นะกาโล อะยัมภะทันตา ธั มมัสสะวะ นะกาโล อะยัมภะทันตาฯ

(ตั้งนะโม 3 จบ)

นะโ มตัสสะ ภะคะ วะโต อะระ หะโต สัมมา สั มพุทธัสสะ

นะโ มตัสสะ ภะคะวะโต อะระ หะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

นะโ มตัสสะ ภะค ะวะโต อะระห ะโต สัมมา สัม พุทธัสสะ

โ อม เอกะจักขุนาฬิเกลา สุริยะประภา ราหูคาหา สัตตะรัตนะ สัมปันโณ มณีโชติระโสยะภา

สุวัณณะรัชตะสมิทธา อะหัง วันทามิ เมสะทา โอม กุเสโต มะมะ กุเสโต โตราโม มะมะ

โตราโม คุยหะโม มะมะ คุยหะโม คุติโม มะมะ คุติโม

โอม เอกะจักขุนา ฬิเกลา จันทรประภา ราหูคาหา สัตตะรัตนะ สัมปัณโณ มณีโชติระโสยะภา

สุวัณณะรัช ตะสมิทธา อะหัง วันทามิ เมสะทา โอม ยะถาตัง มะมะ ตังถายะ ตังวะตัง มะมะ

ตังว ะตัง ตังเสถา มะมะ ถาเสตัง กาติยะ มะมะ ยะ ติกา

ข้าพเจ้า (ชื่อ/นามสกุล) ขออุทิศถวายส่วนบุญ ส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าได้สร้างมาแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบัน น้อมถวายแด่

ทวยเทพเทว า นาคนาคาทุกหมู่เหล่า ตลอดถึง เทพเทวดาพระอาทิตย์ เทพเทวดาพระจันทร์ จงได้รับอานิสงส์แห่งผลบุญ

ของข้าพเจ้านี้ ขอให้ ท่านทั้งหลายโปรดเมตตาประทานพรมงคลอันประเสริฐให้ข้าพเจ้ามีโชคลาภเงินตรา มีแก้วแหวนเงิ นทอง

สำเร็จในสิ่งที่ข้าพเจ้าปรารถนาและให้สำเร็จในสิ่งที่ข้าพเจ้าประกอบกิจด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ข ยันตั้งใจ ขอความมงคลทั้งปวง

พึงมีพึงบังเกิดแก่ข้าพเจ้า สาธุๆๆ

สวด คาถา บูชา

โอมจัน ทรา ศศิป ระภา นะมาฮา

ขอบารมีจากเทพจันทรา ผู้ให้แสงสว่างในยามราตรี ผู้ให้ความสุขสงบร่มเย็น ผู้ประทานความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ ได้โปรดประทานความมั่งคั่ง

อุดมสมบูรณ์ ความสุขสงบร่มเย็นให้กับข้าพเจ้าตลอด 30 วัน จวบจนวันพระจันทร์ใหม่

ค าถ าม ห าลาภ

นะมามีมา มะหาลาภา อิติพุทธัสสะ สุวัณณังวา ระชะตังวา มะณีวา ธะนังวา พีชังวา อัตถังวา ปัตถังวา เอหิ เอหิ อาคัจเฉยยะ อิติมีมา นะมามิหัง (สวด 3 จบ)

•เป็นคว ามเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน•

ขอบคุณที่มา…

ไ ท ย รั ฐ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *