2 กลุ่มนี้ ติดต่อสำนักงานประกันสังคม ด้วยตัวเอง

2 กลุ่มนี้ ติดต่อสำนักงานประกันสังคม ด้วยตัวเอง

ข่าวการเยียวยาจาก ผลกระทบครั้งนี้เป็ฌนที่สนใจของประชาชนโดส่วนมาก วันนี้ เราจึงนำบทความเเกี่ยวกับมาตราการเยียวยามาฝากเพื่อนๆ

ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของตัวเอง ก็สามารถลงทะเบี ยนรับเงิ นเยี ย วย าโควิด-19 จาก โครงการ ม33เรารักกัน ได้

โดยผู้ประกันตนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

ประเภทที่ 1 คือ

ผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนของตัวเอง แต่ได้ใช้สมาร์ทโฟนคนอื่นลงทะเบี ยนออนไลน์ไปแล้ว

ประเภทที่ 2 คือ

ผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนและยังไม่ได้ลงทะเบีย นใด ๆ

ซึ่งผู้ประกันตนทั้ง 2 กลุ่มจะต้องไปติดต่อสำนักงานประกันสังคมด้วยตัวเอง เพื่อลงทะเบี ยนรับสิทธิเยีย วย า 4,000 บ าท

ให้ถูกต้องไทม์ไลน์ “ม33เรารักกัน” กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน สามารถลงทะเบี ยน

รับเงิ นเยี ย วย าจากโครงการ ม33เรารักกัน จำนวน 4,000 บ าทได้ โดยต้องเดินทางไปติดต่อสำนักงานประกันสังคม

ตามวันเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ การลงทะเบี ยน ม33เรารักกัน กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 2 ช่วงเวลา ดังนี้

ประเภทที่ 1 กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน แต่ได้ใช้สมาร์ทโฟนของผู้อื่นลงทะเบี ยนผ่าน

www.ม33เรารักกัน.com ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2564 ผู้ประกันตนกลุ่มนี้จะมีปัญหาลงทะเบี ยนได้

แต่ไม่มีสมาร์ทโฟนในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตัง รับเงิ นเยี ย วย า 4,000 บ าท

ผู้ประกันตนต้องไปติดต่อขอแก้ไขการลงทะเบี ยนให้ถูกต้องที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ ระหว่างเวลา 08.00 – 17.00 น.

วันที่ 8 – 24 มีนาคม 2564 โดยเตรียมหลักฐานเป็นบัตรประชาช นแบบสมาร์ทการ์ดที่ยังไม่หมดอายุและต้องเดินทางมาติดต่อด้วยตัวเองเท่านั้น

ไม่สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาแทนได้ ระเภทที่ 2 กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน และไม่เคยลงทะเบี ยนออนไลน์มาก่อน

ผู้ประกันตนกลุ่มนี้ต้องไปติดต่อสำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ ระหว่างเวลา 08.00 – 17.00 น. วันที่ 15 – 28 มีนาคม 2564

โดยเตรียมหลักฐานเป็นบัตรประชาช นแบบสมาร์ทการ์ดที่ยังไม่หมดอายุและต้องเดินทางมาติดต่อด้วยตัวเองเท่านั้น ไม่สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาแทนได้

ขอบคุณที่มา…

t h e b a n g k o k i n s i g h t

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *