เผยขั้นตอน วิธี รับเงิ นเยี ย วย า 4,000 บ าท ยืนยันตัวตน ม33เรารักกัน

เผยขั้นตอน วิธี รับเงิ นเยี ย วย า 4,000 บ าท ยืนยันตัวตน ม33เรารักกัน

วันนี้เรามีข่าวเกี่ยวกับ ขั้นตอนยืนยันตัวตน ม33เรารักกัน มาฝากเปิดปุ่มตรวจสอบสิทธิ์ม.33เรารักกัน

วันแรกเพื่อรับเงิ นเยี ย วย า 4,000 บ าท เริ่มแล้ววันนี้ (15 มี.ค.) สำนักงานประกันสังคม

สังกัดกระทรวงแรงงานเปิดให้ผู้ประกันตนม.33 ตรวจสอบสิทธิ์ลงทะเบี ยน www.ม33เรารักกัน.com

เพื่อรับเงิ นเยี ย วย า ม.33เรารักกัน หลังเปิดให้ผู้ประกันตนจำนวน 9 ล้านคน ลงทะเบี ยนร่วมโครงการ

ตั้งแต้่วันที่ 21 ก.พ.- 7 มี.ค.64 ที่ผ่านมา อย่ างไรก็ตามในวันนี้เป็นวันแรกเปิดให้ผู้ประกันตนม.33

ที่ผ่านการตคัดกรองข้อมูลทะเบี ยนแล้วสามารถเข้ามาคลิกตรวจสอบสิทธิลงทะเบี ยนได้ที่เว็บไซต์

www.ม33เรารักกัน.comหลังจากผู้ประกันตนม.33 ได้รับสิทธิต้องยืนยันตัวตนผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง

สำหรับวิธียืนยันตัวตนม.33 ผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตังน่าจะเป็นลักษณะเดียวกันกับวิธียืนยันตัวตนโครงการ

คนละครึ่ง และ เราช นะ ร ายละเอียดมีดังนี้

ขั้นตอนที่1.

ผู้ประกันตนม.33 ที่ลงทะเบี ยนไว้ก่อนหน้า ให้ไปที่ www.ม33เรารักกัน.comจากนั้นจะมีปุ่มใหม่

คือ ปุ่มตรวจสอบสิทธิ ม.33 เรารักกัน พร้อมทั้งกรอกร ายละเอียดเช่ น เลขบัตรประชาช น 13 หลัก วัน เดือน ปี เกิด เป็นต้น

ขั้นตอนที่ 2.

เมื่อตรวจสอบสิทธิผ่านแล้วให้มายืนยันตัวตนที่ แอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง

“ขั้นตอนที่3.

เลือกเมนู ม.33 เรารักกัน หรือ โครงการม.33เรารักกัน

ขั้นตอนที่4.

ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข คลิก ตกลง

ขั้นตอนที่5.

เลือกจังหวัด ที่พักอาศัย ที่อยู่ปัจจุบัน กด ถัดไป

ขั้นตอนที่ 6.

ยืนยัน จังหวัดที่พักอาศัยในปัจจุบัน กดปุ่ม ยืนยัน เสร็จขั้นตอนนอกจากนี้ผู้ประกันตนม.33

สามารถยืนยันตัวตนผ่านตู้เอทีเอ็ม ของ ธนาค ารกรุงไทยจำนวน 3,300 ตู้ได้อีกด้วย

รายละเอียดวันที่ยืนยันตัวตนม.33เรารักกัน มีดังนี้-ยืนยันตัวตน ช่วงวันที่ 15 – 21 มี.ค.64

จะได้รับเงิ นวันที่ 22 มี.ค.

วั นที่ 29 มี.ค.

วัน ที่ 5 เม.ย.

วัน ที่ 12 เม.ย.

ได้รับโอนเงิ นครั้งล ะ 1,000 บ าท

ยืนยันตัวตน ช่วงวันที่ 22 มี.ค. – 11 เม.ย.64 ได้รับเงิ นครั้งแรก 29 มี.ค. จำนวน 2,000 บ.

และทยอยโอนครั้งละ 1,000 บ าท จนครบ 4,000 บ าท -ยืนยันตัวตน วันที่ 12 เม.ย. – 31 พ.ค.

รับเงิ นทีเดียวครบ 4,000บ าทหากตรวจสอบร ายชื่อแล้ว “ไม่ผ่าน”

ขอทบทวนสิทธิ์ทางเว็บได้ ตั้งแต่ 15 – 28 มี.ค.2564 สามารถสอบถามโทร. 02-111-1122

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะรั ฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ 9 มี.ค.2564 ได้เห็นชอบการขย ายเวลา

การยืนยันตัวตนเพื่อใช้งานผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง สำหรับ โครงการ ม.33 เรารักกัน โดยกลุ่มที่ลงทะเบี ยน

แล้วเสร็จระหว่างวันที่ 21 ก.พ. – 7 มี.ค. จากเดิมที่จะต้องกดใช้งานและยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง

ระหว่างวันที่ 15-21 มี.ค.ให้สามารถขย ายเวลาเป็นระหว่างวันที่ 15 มี.ค. – 31 พ.ค.2564

ขอบคุณที่มา…

t h a n s e t t ak i j

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *