May 27, 2022

ชะตามหาเศร ษฐีเฝ้ามอง 4 ร าศี มีเกณฑ์ ประตูโชคเปิดรับ

โชคเข้าข้างราศีสิงห์

กำลังอำนาจในสิ่งต่างๆ ความรุ่งโรจน์ ความเชื่อมั่น

มีศรัทธาแรงกล้าและสามารถดึงดูดคนอื่นได้ เหมาะที่จะเป็นผู้นำ

นักการเมือง หัวหน้า นักออกแ บบ นักแต่งตัว นายหัว

ชะตาเศรษฐีราศีมังกร

ความทรหดอดทน มักสามารถจัดตังองค์การ การบริหารฟันฝ่าไป

อย่ างไม่กลัวอันตร ายเฉลียวฉลาดในการใช้ความรู้ เป็นผู้จัดการ

ผู้ปกครองประเทศ นักการทูตนักอุตสาหกรรม กสิกร ร ม วิทย าศาสตร์

หนักเอาเบ าสู้ ค้าพืชผลและของป่า

ดวงดีราศีกรกฎ

การหวั่นไหวใ นอารมณ์ ภายนอกมักจะแข็งแกร่งเพื่อ ปกปิดมิให้คนอื่น

รู้ความในใจเป็นคน ระมัดระวังเหมือนมารดาปฏิบัติต่อบุตร มีค วามอดทน

ต่อความย ากลำบ ากเสมอเหมาะที่จะเป็นนักแสดง นาฏศิลป์ แพทย์ ตำรวจ อดทนเก่ง

ราศีพิจิกหมดเค ราะ าห์

การทำ ลายล้ าง เป็นคนเจ้าคารม เหน็บแนม โทสะร้าย ขยันขันแข็ ง

มีความคิดสูงส่งมีการพัฒนา กล้าเผชิญต่อสิ่งต่างๆ เหมาะที่จะเป็นนัก

ปรัชญา นักสืบ ศัลยแพ ทย์ ครู และนักค้าข องเก่า

•เป็นคว ามเชื่อส่วนบุคคลโปรด ใช้วิจาร ณญาณ ในการอ่าน•

ขอบคุณที่มา…

r u g y i m

Leave a Reply

Your email address will not be published.