ผู้โชคดีเกิด 3 วันนี้ ชะตาดี มีเกณฑ์ เตรียมรับทรัพย์ใหญ่

ผู้โชคดีเกิด 3 วันนี้ ชะตาดี มีเกณฑ์ เตรียมรับทรัพย์ใหญ่

ฺ•วัน อาทิตย์ฺ•

ชีวิ ตจะมีคู่แข่งเข้ามาจากทางตรงและทางอ้อม คอยขัดขวางทำให้ คุณทำอะไร ก็ไม่ราบรื่น ไม่สำเร็จ แต่หลัง 1 มีนาคม เป็นต้นไป

ดว งชะต ามีเกณ ฑ์ได้เลื่ อนขั้น เลื่ อนตำแหน่ง ได้เพิ่มเ งิ นเดือน มีความ สำเร็จที่ดีแถมเงิ นทองก็จะราบรื่นดีมากแถม

ท่านยังมีเกณฑ์ได้โช คล าภจากการเสี่ ย งโช ค

ฺ•วัน อังคารฺ•

มีเกณฑ์ที่จะทำให้คุณ ต้องหมุนเงิ นกะทันหัน มีค่าใช้จ่าย ที่ไม่ค าดคิดไม่คาดฝัน โผล่มาก้อนใหญ่ ที่ต้องรีบ เคลี ยรีบสะส าง แต่หลัง

จากนี้ เป็นต้นไป ชายสูงวัยกว่า ผิวขาว สูงโปร่ง จะนำความสำเร็จ เข้ามาให้คุณแถม ท่านยังมีเกณฑ์ ได้โช คลาภจากการเสี่ ย งโช ค

หากเจอคน ขายล็ อ ต เ ต อ รี่ผอมสูง มาเร่ขา ย แล้วยื่นล็ อ ตเตอรี่ใบสุดท้าย ให้รับไว้ อ ย่ าปฎิเสธ ดว งท่า นมีเกณฑ์สูง

จะถูกรางวัล เอาเ งิ นนั้ นไปตั้งตัว ปลดห นี้ ปลดสิน มีเ งิ นซื้อรถ มีเ งิ นปลูกบ้ าน หลังใหญ่ ครอบครัว มีความเป็นอยู่ที่ดีไม่ลำบ าก อีกต่อไป

ฺ•วันจันท ร์ฺ•

ช่วงนี้ จะมีรายจ่ า ยเข้ามามาก จะได้เงิ นมา ต้องด้วยสิติปัญญา น้ำพักน้ำแร งและโ ช ค ด ว งของตนเอง เท่านั้ น หลังจากนี้ เป็นต้นไป

ชะต าชีวิ ตจะ โดดเด่ น ในเ รื่ อ งของ หน้าที่การงานและเงิ นทอง จะมีเ พ ศ ตรงข้าม ผิวขาว บุคลิกดี จะนำความโช ค ดีมาให้กับคุณ

•เป็นคว ามเชื่อส่วนบุคคลโปรดใ ช้วิจารณญ าณในการอ่าน•

ขอบคุณีท่มา…

p h u r l e n l e n