โบร าณ ว่าไว้ ชี วิตจะตกต่ำ หากินไ ม่ขึ้น ถ้ายังทำ 15 สิ่งนี้

โบร าณ ว่าไว้ ชี วิตจะตกต่ำ หากินไ ม่ขึ้น ถ้ายังทำ 15 สิ่งนี้

•เกี่ยวกับ หิ้งพระ•

ต้องหมั่นดูแลหิ้งพระหรือหิ้งบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหล า ยอ ย่ างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นองค์เทพต่างๆ หรือ ร.9 ในหลวงของเรา

ควรหมั่นเปลี่ยนดอ กไม้พวงมาลัย ถวายน้ำสะอาด อ ย่ าปล่อยให้หิ้งสกปรก มีแต่ฝุ่นจับเต็มไปหมด มิเช่นนั้นบ้านนั้นจะมีแต่ความเสื่อมถอย

โชคลาภหดห า ย คนในบ้านย ากที่จะเจริญรุ่งเรือง อันไหนที่ทำแล้วสบายใจก็ทำ อันไหนสะดวกทำก็ทำ ข้ อไหนที่ย ากเกินความสามารถ

ของคุณหรือคนในครอบครัวก็ละไว้ได้ นอ กจากความเชื่อเหล่านี้แล้วก็ยังมีอีกหล า ยปัจจัยที่จะทำให้คนเรามีชีวิตดี ร่มเย็นเป็นสุข

แต่ถ้าหากถือเ ค ล็ ดแล้วปฏิบัติตัวไม่ดี ไม่ทำความดีไม่เว้นความชั่ วก็เห็นทีจะหาความสุขได้ย าก

•เกี่ยวกับสุนัข สุนั ข-แ ม วจรจัด•

แบ่งอาหารและน้ำให้แก่สุนัข หรือแมวจรจัดที่หิวโหยบ้าง ในวันฝนตกก็อนุญาตให้สั ต ว์จรจัด เข้ามาหลบฝนในชายคาบ้าน

การทำบุญทำทานกับสั ต ว์นั้นให้อานิสงส์ผลบุญแก่ตัวเราได้อ ย่ างมหาศาล

•เกี่ยวกับ พระสิวลี•

ควรหาโอกาสไปกร าบไหว้พระสีวลีที่วัดใดก็ได้ที่สะดวกจะเดินทาง หรือใกล้ที่อยู่อาศัย เชื่อว่า พระสีวลีเป็นเอตทัคคาโชคลาภ

ท่านเป็น 1 ใน 80 ศิษย์เอกของพระพุทธเจ้า เมื่อไปกร าบไหว้ขอพรแล้ว จะช่วยเสริมสบารมี ชีวิตจะมีโชคดีขึ้น มีความร าบรื่น

เจริญก้าวหน้า มีเ งิ น มีทองเพิ่มพูน มากขึ้น

• เกี่ยวกับ เตียงนอน•

ห้ามตั้งเตียงนอนโดยเอาหัวเตียงหันไปชนกับผนังห้องน้ำ ถือเป็นการดับโชคลาภ ทำให้อับโชค อ ย่ าตั้งเตียงนอน

โดยหันปล า ยเตียงเล็งตรงกับประตูทางเข้า นอ กจากจะทำให้ฝันร้ า ยแล้วยังอับโชคอีกด้วย

•เกี่ยวกับ ยักษ์และร าหู•

ไม่ควรมีรูปภาพ หรือรูปปั้นยักษ์และร าหูประดับตกแต่งในบ้าน เพร าะจะทำให้คนในบ้านทะเลาะเบาะแว้งกัน มีแต่เรื่องร้อนๆ

ข า ดโชคข า ดลาภ พลังของวิญญาณ อ ย่ านำโปสเตอร์, รูปภาพหนังผี, คนบาดเ จ็ บจากนิตยสารที่มีแต่ความน่ากลัว

มาติดผนังบ้าน ยกเว้นภาพถ่ายบุคคลในครอบครัวที่เ สี ยชีวิตไปแล้ว หลีกเลี่ยงภาพน่ากลัว หรือ ดูดุร้ า ย เพร าะล้วนเป็น

แหล่งเรียกคลื่นพลังงานที่ไม่เป็น มงคล จะทำให้โชคลาภหดห า ย คนในบ้านจะมีแต่เรื่องร้ า ยๆ เกิดขึ้น เกิดอุ บั ติ เ ห ตุ

การนำภาพมาติดผนังประดับบ้านควรเลือ กภาพที่ดูสวยงาม

•เกี่ยวกับ ห้องครัว•

ห้องครัวเป็นขุมพลังของบ้าน ควรดูแลปัดกวาดเช็ดถู และจัดข้าวของเครื่องใช้ในครัวให้สะอาดอยู่เสมอ อ ย่ าปล่อยให้ครัวสกปรก

บ้านที่ปล่อยให้ครัวสกปรกมักจะอับโชค การเ งิ นติดขัด ไม่เจริญรุ่งเรือง เ งิ นทองหามาได้เท่าไรก็ต้องใช้จ่ายออ กไปไม่เหลือเก็บ

•เกี่ยวกับ เหรียญนำโชค•

เมื่อเจอเหรียญตกอยู่ข้างทางหรือต ามทางเดิน บางคนอาจจะมองข้ามหรือเพิกเฉยเพร าะเห็นว่ามันเป็นเพียงเหรียญบาทเหรียญสลึง

แต่ต่อไปนี้อ ย่ าละเลย ต่อให้เป็นเพียงเหรียญมูลค่าน้อยก็ควรเก็บเอาไว้ ด้วยความเชื่อที่ว่ามันเป็นเหรียญนำโชค การเดินผ่านเลยไป

ถือเป็นการดูถูกเ งิ นทอง ไม่เห็นคุณค่าของเ งิ น คนเฒ่าคนแก่เชื่อ กันว่ามันจะทำให้คุณอับโชคทั้งวัน หรือในช่วง 3-7 วันนั้น

•เกี่ยวกับ ทำบุญโลง•

ไปที่มูลนิธิใกล้บ้าน ทำบุญบริจาคเ งิ น ร่วมกันซื้อโลงให้กับผู้อนาถาที่ไร้ญาติ การทำบุญโลงจะช่วยเสริมดวงชะต าให้กล้าแข็ง

สังเกตว่าคนที่ดวงตกดวงอ่อน มีเคร าะห์หรือมีความทุ ก ข์ มักจะเลือ กการทำบุญด้วยการบริจาคโลง

•เกี่ยวกับ กระจก•

ขัดถูกระจกในบ้านให้สะอาดใสอยู่เสมอ ถ้าปล่อยให้กระจกขุ่น มัวเป็นประจำ ดวงชะต าของคนในบ้านจะหม่นหมองทำอะไรไม่ขึ้น

•เกี่ยวกับ วันบริสุทธิ์•

คนโบร าณมีความเชื่อในเรื่อง วันบริสุทธิ์ คือ วันที่ควรงดเว้นการมีเพศสัมพันธ์กับคู่รักได้แก่ วันโกน วันพระ วันเกิด และวันเข้าพรรษา

ต ามธรรมเนียมโบร าณนิยมปฏิบัติกันเช่นนี้ เพื่อให้เทวดาคุ้มครองรั ก ษ าตลอ ดไป

• เกี่ยวกับ ผ้าเช็ดหน้า•

อ ย่ าให้ผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญแด่คนรักหรือเพื่อนสนิท ถือว่าเป็นลางไม่ดี ถือเป็นของขวัญอับโชค มอบให้กันแล้วจะมีเรื่องต้อง

พลัดพร ากจากกัน หรือมีเรื่องต้องเมินหมางห่างเหินกันไป เหมือนเป็นการมอบให้ไว้เพื่อซับน้ำต า

•เกี่ยวกับ พระพรหมศักดิ์สิทธิ์•

ใครที่อยู่กรุงเทพฯ หรือหากมีโอกาสได้เข้าเมืองหลวงก็ควรหาโอกาสไปสักการะพระพรหมสักครั้ง ตรงหัวมุมสี่แยกร าชประสงค์

โรงแรมเอร าวัณเป็นสถานที่ยอ ดฮิต หรือที่ศาลพระพรหมแห่งใดก็ได้ทั้งนั้น พระพรหมเป็นเทพศักดิ์สิทธิ์ที่กล่าวขวัญกัน มากว่า

บนบานอธิษฐานขออะไรมักได้ดังปร ารถนา ด้วยว่าท่านเป็นเทพแห่งความสำเร็จนั่นเอง

•เกี่ยวกับ ไข่ และ ส้ม•

ในบ้านเรือนควรมีไข่และมีส้มไว้ในตะกร้าเสมออ ย่ าให้ข า ด เพื่อเรียกความสมบูรณ์พูนสุขเข้าบ้าน ให้คนในครอบครัวร่มเย็นเป็นสุข

ทำให้ชีวิตกินกีอยู่ดีมีความสุขตลอ ดไป เพร าะไข่และส้มเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์และความโชคดี

•เกี่ยวกับ แหวนเสริมด ว ง•

สวมแหวนให้ถูกโฉลกกับวันเกิดเพื่อเสริมสิริมงคล เรียกโชคดีโชคลาภให้ชีวิต ถ้าอย ากเสริมดวงการเ งิ น ต้องสวมแหวนทอง

แหวนเ งิ น แหวนหยกและแหวนหัวพลอยสีที่ถูกโฉลก ถ้าอย ากเสริมดวงความรัก ให้สวมแหวนรูปหัวใจหรือรูปดาวใช้อัญมณี

เป็นเพชรหรือเทอร์ควอยส์ก็ได้ วงแหวนลูกปัดและหินสีต่างๆ จะช่วยเสริมด ว งเสน่ห์ และต้องสวมให้ถูกนิ้ว ถ้าอย ากเสริมด ว ง

การเ งิ นและบารมีให้สวมที่นิ้วกลางข้างขวา หากสวมแหวนนิ้วนาง นิ้วก้อย จะช่วยเสริมเสน่ห์ และเสริมดวงความรัก

•เกี่ยวกับ กระเป๋าสต างค์•

เปลี่ยนกระเป๋าสต างค์ใบใหม่เสมอเมื่อเข้าสู่วันขึ้นปีใหม่ และให้ใส่เ งิ นจำนวน 900 หรือ 9,000 ใน กระเป๋าไว้หนึ่งวันหนึ่งคืนเต็มๆ

เป็นการถือเ ค ล็ ดเอาฤกษ์เอาชัย เพื่อให้กระเป๋าใบนั้น มีโชคลาภ เรียกเ งิ นเรียกทองเข้ากระเป๋า มีเก็บมากกว่าจะต้องควักออ กไป

และทุกครั้งที่รับเ งิ นสดเข้ามา คนโบร าณมักจะให้นำเ งิ น มาใส่กระเป๋าเอาไว้ก่อน

เป็นการถือเ ค ล็ ดเรียกโชคกันจริงๆ ต ามความเชื่อของคนเฒ่าคนแก่

••เป็นค วามเชื่อส่ว นบุคคล โปรดใช้วิจร ณญาณในการอ่าน••

ขอบคุณที่มา..

p o s t s a r a

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *