May 27, 2022

ข้า รา ช การรอลุ้นเงิ น เยี ย วย า เราผูกพัน หลังสงกรานต์ นี้

วันนี้เรามีข่าวเกี่ยวกับโครงการเยียวยา ล่าสุด มาฝากเพื่อนอๆ ก็คือ โครงการ เราผูกพัน

ข้าราชการ ลู กจ้างชั่วคราว และลู กจ้างของรั ฐและวิสาหกิจที่มีร ายได้น้อยรอลุ้นเงิ นเยี ย วย า หลังสงกรานต์

รู้ข้อสรุป เกาะติดมาตรการ “เราผูกพัน” มาตรการที่จะมาช่วยเหลือกลุ่มข้าราชการ ลู กจ้างชั่วคราว และลู กจ้างของรั ฐ

และวิสาหกิจที่มีร ายได้น้อยเป็นการเฉพาะ เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพ ร่ระบ าด

ของโควิด-19 เช่ นเดียวกับกลุ่มอื่นๆที่ได้การเยี ย วย าผ่านมาตรการเราช นะ แต่กลุ่มนี้กลับเป็นกลุ่มตกหล่น

ที่ยังเคยได้รับการเยี ย วย าล่าสุดภาครั ฐได้ออกมาตรการช่วยเหลือค่ าครองชีพข้าราชการ เราผูกพัน

มาเพื่อเยี ย วย าแล้ว โดย “กฤษฎา จีนะวิจารณะ” ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงมาตรการนี้ว่า ข้าราชการที่มีร ายได้น้อย

ไม่จำเป็นต้องลงทะเบี ยน เนื่องจากกระทรวงการคลังมีฐานข้อมูลอยู่ในระบบทั้งหมดอยู่แล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนพิจารณา

เงื่อนไขว่าจะใช้เกณฑ์วัดจากฐานเงิ นเดือนของข้าราชการตั้งแต่เงิ นเดือนเท่าไหร่ลงไปซึ่งค าดว่า เราผูกพัน

มาตรการช่วยเหลือข้าราชการที่มีร ายได้น้อย จะได้ข้อสรุปหลังเทศกาลสงกรานต์ในเดือนเมษายน 2564 นี้

อย่ างไรก็ตามเป็นที่แน่นอนแล้วข้าราชการที่มีร ายได้สูงจะไม่ได้รับการช่วยเหลือในมาตรการนี้อย่ างแน่นอน

โดยปัจจุบันมีข้าราชการในระบบจำนวน 1 ล้านคน และลู กจ้างหรือพนักงานรั ฐอีก 2 แสนคน กระทรวงการคลังจะพิจารณาว่าใ

ครสมควรได้รับความช่วยเหลือบ้ างในมาตรการนี้บ้ าง รวมถึงขณะนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการทบทวนว่า รูปแบบการช่วยเหลือนั้น

จะเป็นอย่ างไรเนื่องจากการจ่ายเงิ นให้ข้าราชการ ปกติแล้วกรมบัญชีกลางจะมีการจ่ายเป็นประจำเข้าบัญชีธนาค ารข้าราชการอยู่แล้ว

เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์มากที่สุด จะเลือกเป็นการโอนเงิ นเข้าบัญชีธนาค ารข้าราชการที่มีร ายได้น้อยเลย หรือจะโอนเงิ น

เข้าแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” เนื่องจากมีข้าราชการบ างส่วนได้รับสิทธิในมาตรการคนละครึ่ง และมีการใช้จ่ายผ่านแอพฯเป๋าตังอยู่แล้วด้วยเช่ นกัน

ขอบคุณที่มา…

b a n g k o k b i z n e w s

Leave a Reply

Your email address will not be published.