May 26, 2022

วุฒิ ม.3 ขึ้นไป เงินเดือน 26,400 โดย กรมจัดหางาน

วันนี้เรามีข่าวดี สำหรับผู้ที่กำลังมองหางานทำ นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า…

กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานที่ไต้หวันกับบริษัท TRIPOD TECHNOLOGY CORP.

ซึ่งประกอบกิจการผลิตแผงวงจรไฟฟ้า ตำแหน่ง พนักงานผลิตแผงวงจรไฟฟ้า (PCB) จำนวน 40 อัตรา

แบ่งเป็นเพศชาย 14 อัตรา

และ เพศหญิง 26 อัตรา เงินเดือน 24,000 เหรียญไต้หวัน (ประมาณ 26,440 บาท) มีระยะเวลาจ้างงาน 3 ปี

คุ ณสม บัติ

เพ ศช าย อายุ 20 ถึง 40 ปี ส่วนสูง 160 ถึง 175 เซนติเมตร

เพ ศห ญิง อายุ 20 ถึง 35 ปี ส่วนสูง 150 ถึง 165 เซนติเมตร

จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไป สายตาอยู่ในระดับปกติ 1.0 และไม่บอดสี

หูการได้ยินอยู่ในระดับปกติ 0 ถึง 25 เดซิเบล ไม่แพ้กลิ่นหรือน้ำยาเคมี

หากมีประสบการณ์ทำงานแผงวงจรไฟฟ้า (PCB) จะได้รับการพิจารณาเป็ น พิเศ ษ

ผู้ที่ได้รับการคั ดเลือกใ ห้ไปทำงานจะต้องจ่ายค่าใ ช้จ่ายเท่าที่จำ เป็น ได้แก่

ค่าทำหนังสือเดินทาง (กรณียังไม่มี)

ค่ารูปถ่าย

ค่าตรวจสมรรถภาพการได้ยิน

ค่าตรวจสุขภาพ

ค่าตรวจสอบประวัติอาชญากรรม

ค่าตรวจ cv

ค่าวีซ่า

ค่าประกันสุขภาพ cv

ค่าสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ (รวมทั้งสิ้นประมาณ 18,000 บาท )

สำหรับผู้ที่ได้รับคัดเลือกและเข้าทำงานในประเทศไต้หวัน ทางบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

ในการตรวจสมรรถภาพการได้ยินในประเทศไทย จำนวน 600 เหรียญไต้หวัน โดยเก็บใบเสร็จ

เป็นหลักฐานยื่นแก่นายจ้าง ค่ากักตัว 14 วันในไต้หวัน ค่าบริการดูแลรายเดือนที่ต้องจ่ายให้

แก่บริษัทจัดหางานไต้หวัน และค่าโดยสารเครื่องบินกลับประเทศไทยเมื่อทำงานครบสัญญาจ้าง

กรณีคนหางานจะต้องเตรียมค่าโดยสารเครื่องบินเที่ยวไป รวมทั้งค่าใช้จ่ายในไต้หวัน

ได้แก่ ค่าอาหารและที่พัก จำนวน 2,500 เหรียญไต้หวันต่อเดือน ค่าตรวจสุขภาพ ค่าใบถิ่นที่อยู่

ค่าเบี้ยประกันภัยแรงงาน และค่าเบี้ยประกันสุขภาพ ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐาน

ที่ใช้ประกอบในการสมัคร ได้แก่

1.ใบสมัครต ามแบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.doe.go.th/overseas

2.รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว

3.สำเนาบัต รประจำตัวประชาชน

4.สำเนาวุ ฒิการศึกษาล่าสุด

5.สำเน าหลักฐานการพ้นภาระการรับราชการทหาร พร้อมลงลาย มือชื่อรับรองสำเนาถู กต้องในเอกสารทุกฉบับ

นำส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ(EMS) หรือบริการรับส่งพัสดุของบริษัทเอกชน ระหว่างวันที่ 22 – 26 มีนาคม 2564

โดยระบุชื่อที่อยู่ผู้รับ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ฝ่ายจัดส่งไปทำงาน ไต้หวัน และประเทศอื่น ๆ ชั้น 10

อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทร02-245-1034 วงเล็บมุมซองด้านล่างซ้ายมือ (สมัครงานไต้หวัน TRIPOD)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2245-1034 สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2

กรมการจัดหางาน

หรือสายด่วน กรมการจัดหางาน โทร. 1694

ขอบคุณที่มา…

s i a m t o d a y

Leave a Reply

Your email address will not be published.