May 22, 2022

ความคืบหน้า เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3

นับเป็นข่าวที่ประชาชนนั้ให้ความสนใจเป็นอย่างมา เพราะใกล้เทศกาลสงกรานต์เข้ามาทุกทีแล้ว ล่าสุด

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่าโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” เฟส 3

ที่จะเพิ่มจำนวนห้องพักขึ้นอีก 2 ล้านสิทธิ์ จะนำเสนอครม. พิจารณาได้ ในวันนี้(วันที่ 23 มี.ค.64) หลังจากครม.เมื่อวันที่ 9 มี.ค.

ที่ผ่านมาโครงการ”เราเที่ยวด้วยกัน”เฟส3 ถูกครม.ตีกลับให้ทบทวนร ายละเอียดให้รัดกุมเพื่อป้องกันการทุ จริต โดยททท.

ได้ร่วมกับธนาค ารกรุงไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนร ายละเอียดให้รัดกุม เชื่ อไม่มีปั ญหาการทุจริตอีกอย่ างไรก็ตามททท.

จะเสนอแนวทางป้องกันไม่ให้เกิ ดการทุจริตภายใต้โครงการเราเที่ยวด้วยกัน ดังนี้ “เราเที่ยวด้วยกัน” ปรับปรุงรา ยละเอียด

โดยกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมให้ผู้ใช้สิทธิ จะต้องจองที่พักล่วงหน้าก่อนเข้าพักไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ จากเดิมที่กำหนดไว้ 3 วัน

เพื่อให้มีระยะเวลาเพียงพอในการตรวจสอบข้อมูลว่ามีความผิดปกติหรือไม่ หากพบว่าผิดปกติก็จะสามารถระงับ การจ่ายเงิ น

ให้กับธุรกร ร มที่เป็นการทุจริตได้ทัน ป้องกันการสวมสิทธิด้วยระบบ “สแกนใบหน้า” และการยืนยันตัวตนของผู้ใช้สิทธิ์ซึ่งททท.

ได้หารือกับธนาค ารกรุงไทย และค าดว่าต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการระยะหนึ่ง แสดงราค าห้องพักเปรียบเทียบ ปี62 กับ ปี64

โดยกำหนดให้โรงแรมจัดส่งข้อมูลราค าห้องพัก (Rate Plan) มาเปรียบเทียบกับราค าห้องพัก ณ ปี 2562 ที่ได้จาก OTA

เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของจำนวนห้อง และราค าห้องพักที่เกิ ดขึ้นภายใต้โครงการ ปรับลดเพดานราค าห้องพักจากเดิมสูงสุด

ไม่เกิน 7,500 บ าทต่อคืน เหลือไม่เกิน 2,700 บ าทต่อคืน ซึ่งเป็นราค าเฉลี่ยการจองใช้สิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันเฟส1และเฟส2

เพื่อขย ายจำนวนสิทธิที่จะให้ประชาช นได้มากขึ้น อาจยกเลิก E-voucher

ในโครงการเราเที่ยวด้วยกันที่จ่ายสนับสนุนการท่องเที่ยวอยู่วันละ 900 บ าท เพราะปัจจุบันมีโครงการ “เราช นะ” “คนละครึ่ง”

และกำลังจะมีโครงการ “ม.33เรารักกัน”ที่ประชาช นก็จะใช้การใช้จ่ายผ่านช่องทางเหล่านี้อยู่แล้ว ขย ายเวลาดำเนินโครงการเราเที่ยวด้วยกัน

จากสิ้นสุดเดือนเม.ย.นี้ไปจนถึงวันที่ 31 ก.ค. 2564 นอกจากนี้ยังจะนำเสนอโครงการ”ทัวร์เที่ยวไทย”ที่ปรับเปลี่ยนมาจากโครงการ”เที่ยวไทยวัยเก๋า”

เพื่อขย ายกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมระดับอายุมากขึ้น เริ่มตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปไม่ได้จำกัดแค่เพียงผู้สูงวัยเท่านั้น โดยรั ฐบ าล

จะสนับสนุนเงิ นให้ 40% หรือไม่เกิน 5,000 บ าทต่อคนให้ออกเดินทางท่องเที่ยวผ่านบริษัททัวร์นำเที่ยวในราค าแพคเกจขั้นต่ำ 12,500 บ าท

เป็นจำนวนประมาณ 1 ล้านคนทั้งนี้จะให้บริษัททัวร์รับให้บริการคนเข้าร่วมโครงการได้จำนวน 3,000 คนต่อ 1 บริษัท

รวมบริษัททัวร์ประมาณ 300 ร าย ระยะเวลาดำเนินโครงการ 3 เดือน

ขอบคุณที่มา…

t h a n s e t t a k i j

Leave a Reply

Your email address will not be published.