May 27, 2022

ตัวเลขท้ายเบอร์มือถือ ส่งผ ลต่อชีวิต โดยหมอช้าง

วันนี้เรามีศาสตร์แห่งการดู ชะตา เกี่ยวกับเลขท้ายเบอร์มือถือมาฝากเพื่อนๆ เรื่องตัวเลขของหมายเลขโทรศัพท์

กำลังเป็นเรื่องที่หลายคนให้ความสนใ จ เพราะหมายเลขโทรศัพท์แต่ละหมายเลขมีความหมายแต กต่ างกันออกไป

โดยอาจารย์ช้าง ทศพร ศรีตุล ได้ออกมาไขความหมายของหมายเลขโทรศัพท์แต่ละหมายเลข หมอช้างบอกว่า

ตัวเลข 8 ตัวมีความหมายแต กต่ างกัน ซึ่งแต่ละตัวมีความหมายคือ

เลข 1 เป็นเลขที่เป็นตั วแทนแสงสว่าง ใครทำงา นวงการบันเทิง อาชีพที่ต้องเจ อผู้คนเยอะ ต้องเดินทาง เลข 1 จะให้ผลดี

เลข 2 เป็นเลขขอ งการบริการ หรืออาชีพที่ ค้าขาย สวยงาม หรือใครที่ทำเกี่ยวกับเครื่องดื่มจะดี

เลข 3 เป็นตัวเทนแรื่องอุบั ติเห ตุ บา ดเจ็ บ การผ่ าตั ด ใ จร้อน หมอตำรวจ ทหาร

คนที่อยู่กับ อาวุ ธ ช่าง ค้าขายหมูจะดี

เลข 4 เป็นเรื่อ งแห่งการพูด คุยสื่อสาร เจรจา พิธีกร นักขาย

เลข 5 เป็นเลขแ ห่งความมั่งคง สติ สมาธิ เ อาไว้แ ก้เ คล็ดเลขอื่นที่แ รงๆ

เลข 6 เป็นเลขที่เกี่ย วกับความรัก ธุรกิจ ศิลปะ ดนตรี นักแสด ง ความ สวยงาม นาฎ ศิลป์

เลข 7 เป็นเลขแห่งเรื่องงาน ภาระหน้าที่ ความรับผิ ดชอบ ถ้ามีเยอะ จะทำงานหนัก เหนื่อย ตลอด

เรื่องของความเครี ยด เหมาะกับธุรกิจโรงงาน

เลข 8 เป็นลขที่ เกี่ยวกับ งานต่างประเทศ การเจราจาติดต่ อทางไกล ธุรกิจออนไลน์

เลข 9 เป็นเลขของสิ่งศัก ดิ์สิทธิ์ ลางบอกเ หตุ เหมาะ กับร้านสังฆภันฑ์ ร้านเครื่องใช้ไ ฟฟ้า

เลข 0 ในเรื่องดวงเป็น ตัวเล ขเทคโนโลยี วิทย าศาสตร์ ด้านกา รศึกษา ค้นคว้า ความรู้

สำหรับเ ลขคู่ที่ อยู่ใกล้กับแล้วดี

68 หรือ 86 เป็นเลขค วามมั่งคั่ง กา รเงิน

78 หรือ 87 เสริมเรื่อ งการเงิน

24 หรือ 42 เสริมเรื่อ งความรัก การเจ ราจา

15 หรือ 51 ผู้ใหญ่ใ ห้ความช่วยเหลือ

สำหรับเลขคู่ที่ อยู่ใก ล้กับแล้วไ ม่ดี

37 หรือ 73 มีอุปสร รคเยอะ มีปัญหา อุบั ติเห ตุ

13 หรือ 31 มีอุป สรรค ขั ดแ ย้ง

07 หรือ 70 มีอุป สรรค มีปัญ หาเรื่องการทำงาน

77 ยากขึ้น ลำบา ก ขึ้น

34 หรือ 43 เป็น เลขที่ใช้ แล้วชว นทะเ ลาะ

30 หรือ 03 ระวั งเรื่องโ รคเกี่ยวกับ ม ดลู ก

57 หรือ 75 ให้ ความขั ดแ ย้ ง

33 ชีวิตวุ่นวาย มีเรื่อง เปลี่ยน แปลงบ่อย

76 หรือ 67 เลข คู่ที่ส่ง ผลให้ผิ ดห วังเรื่องความรัก

60 หรือ 06 ควา มรักเปลี ยนแป ลงบ่อย

23 หรือ 32 ให้มี กสามเ ศร้ า

27 หรือ 72 มีปัญ หา เรื่องเงิ น

•เป็นคว ามเชื่อ ส่วนบุคคลโปรดใช้ วิจารณญาณ ในการอ่าน•

Leave a Reply

Your email address will not be published.