May 21, 2022

เ ผ ยร าย ล ะเอียด ให้ เงิ น 12,000 บ าท

วันนี้เรามีข่าวที่เพื่อนๆหลายคนกำลังติดตามกันอยู่ขณะนี้ ผู้สื่อข่าวร ายงานแจ้งว่า พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้อนุมัติงบกลางซึ่งเป็นงบประมาณประจำปี 2564 จำนวน 1,020 ล้านบ าท

มอบให้ข้าราชการ ลู กจ้างประจำ ลู กจ้างชั่วคราว และลู กจ้างโครงการ คนละ 12,000 บ าท

เป็นค่ าตอบแทนพิเศษ กรณีเ กิดสาธารณภั ยโร คCV โดยให้แต่ละหน่วยงานเบิกจ่ายได้ทันที

ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งที่ กทม. ได้ตั ดสินใจเช่นนี้เป็นเพราะเมื่อสิ้นปี 2563คณะกร ร มการจัดสรรเงิ น

รางวัลประจำปีงบประมาณ 2563มีมติเห็นควรไม่จัดสรรเงิ นรางวัลประจำปีงบประมาณ 2563

ให้กับข้าราชการและลู กจ้างเนื่องจากสำนักงานการตรวจเงิ นแผ่นดิน (สตง.) ได้ตรวจสอบร ายงาน

การเงิ นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.2562 ของกทม.เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิ นรางวัลประจำปี

ประกอบกับสภาพการณ์นั้น กทม. ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบ าดของ CV สตง.

จึงมีข้อเสนอแนะให้ กทม.พิจารณาจ่ายเงิ นรางวัลประจำปี จากเงิ นงบประมาณร ายจ่ายประจำปี

เดียวกับปีที่ได้ขอรับการประเมิน พร้อมทั้งปรับปรุงแผนการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสรร

และการจ่ายเงิ นรางวัลภายหลังดำเนินการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิ น การปิดบัญชีร ายรับ-ร ายจ่าย

และการร ายงานการเ งินประจำปีให้แล้วเสร็จก่อนจ่ายเงิ นรางวัลประจำปีให้แก่ข้าราชการและลู กจ้าง

ข้อเสนอแนะดังกล่าว…เป็นแนวทางที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ ทำให้ กทม. ควรดำเนินการให้

สอดคล้องกับข้อเสนอแนะดังกล่าว ส่งผลให้คณะกร รมการฯมีมติเห็นควรไม่จัดสรรเงิ นรางวัลประจำปี

งบประมาณ 2563 ให้กับข้าราชการและลู กจ้างประกอบกับก่อนหน้านี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรั ฐมนตรีได้มีนโยบ ายให้หน่วยราชการต่างๆ ไปจัดสรรงบประมาณของหน่วยเพื่อช่วยเหลือ

ข้าราชการเป็นค่ าตอบแทนกรณีพิเศษ ช่วงเหตุการณ์แพร่ระบ าดของCV ด้วย สำหรับงบกลาง

เป็นงบที่ผู้ว่าฯกทม. สามารถนำไปใช้จ่ายได้ ซึ่งงบกลาง ประจำปีงบประมาณ 2564 กทม.

ได้ขอจัดสรรงบไว้ 14,207,857,245 บ าท ประกอบด้วย

1.เงิ นสำรองจ่ายทั่วไป กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 115,156,845 บ าท

2.เงิ นสำรองจ่ายทั่วไป กรณีค่ าใช้จ่ายต่างๆ เกี่ยวกับน้ำท่วม จำนวน 125 ล้านบ าท

3.เงิ นสำรองจ่ายทั่วไป กรณีค่ าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร จำนวน 300 ล้านบ าท

4.เงิ นช่วยเหลือข้าราชการและลู กจ้าง จำนวน 2,700 ล้านบ าท

5.เงิ นบำเหน็จลู กจ้าง จำนวน 1,035 ล้านบ าท

6.ค่ าติดตั้งไฟสาธารณะ จำนวน 100 ล้านบ าท

7.เงิ นสำรองสำหรับค่ างานส่วนที่เพิ่มตามสัญญาแบบปรับราค าได้ จำนวน 10 ล้านบ าท

8.เงิ นสำรองสำหรับค่ าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร จำนวน 320,756,400 บ าท

9.ค่ าใช้จ่ายเกี่ยวกับภารกิจและหรือนโยบ ายที่ได้รับมอบจากรั ฐบ าล จำนวน 3,975,618,000 บ าท

10.เงิ นรางวัลและเ งินช่วยเหลือ สำหรับผลการปฏิบัติราชการประจำปี จำนวน 1,050 ล้านบ าท

11.เงิ นสำรองสำหรับภาระผูกพันที่ค้ างจ่ายตามกฎหมาย จำนวน 1,500 บ าท

12.เงิ นช่วยค่ าครองชีพผู้ได้รับบำนาญของกรุงเทพมหานคร จำนวน 220 ล้านบ าท

13.เ งินสำรองสำหรับจ่ายเป็นเงิ นบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร

จำนวน 2,756,326,000 บ าทอย่ างไรก็ตาม ค าดว่าเงิ นค่ าตอบแทนพิเศษ

กรณีเกิ ดสาธารณภั ยโร คCV จำนวน 1,020 ล้านบ าท

จะใช้งบกลางในหมวดเงิ นรางวัลและเงิ นช่วยเหลือ สำหรับผลการปฏิบัติราชการประจำปี

ที่กทม. ได้ขอจัดสรรไว้ จำนวน 1,050 ล้านบ าท

ขอบคุณที่มา…

v a r i e t y d e d

Leave a Reply

Your email address will not be published.