May 28, 2022

เจ้ าของบั ตรโ ดนด้วย เอาผิ ด ร้านธงฟ้า รี ดหัวคิ ว ร า ช นะ

คลังเอาจริง..นางสุธิษา จารุเมธาวิทย์ คลังจังหวัดนครพนม เผยความคืบหน้ากรณีเมื่อวันที่ 19 มีนาคมที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่คลังจังหวัดนครพนมและผู้เกี่ยวข้อง เข้าตรวจค้นร้านค้าโชวห่วยแห่งหนึ่ง ที่ ต.เวินพระบาท

อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม เป็นร้านค้าที่ได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการธงฟ้า รับแลกซื้อสินค้า บัตรประชารัฐ

และโครงการเราชนะพบการกระทำผิดของร้านโชว์ห่วยดังกล่าว ฉวยโอกาสรับแลกขึ้นเงินสดจากประชาชน

ที่ได้รับสิทธิแทนการแลกซื้อสินค้า พร้อมหักหัวคิวร้อยละ 10% โดยจะมีการเหมาจ่ายล่วงหน้า

และเก็บบัตรลูกค้าไว้รูดเป็นเงินซึ่งถือว่าเป็นการกระทำผิดกฎหมายตาม จึงได้ตรวจยึดเอกสารหลักฐาน

ในการกระทำความผิดหลายรายการ พร้อมมีการตรวจสอบ พบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของประชาชน

ที่มีชาวบ้านนำมาใช้สิทธิ์จำนวน 393 ใบ จึงตรวจยึดเป็นหลักฐานนำมาสอบสวนขยายผล พิจารณาเอาผิดตามกฎหมาย

เบื้องต้นทางคลังจังหวัดนครพนมได้สรุปข้อมูลหลักฐาน

เสนอไปยังกระทรวงการคลัง พิจารณาความผิดเพื่อนำหลักฐาน

เข้าไปแจ้งความดำเนินคดี ใหข้อหาหลักจะมีการแจ้งความเอา

ผิดกับเจ้าของร้าน คือ ฐานความผิดฉ้อโกง รวมถึงพิจารณา

ความผิดทางแพ่งให้ชดใช้ตามวงเงินที่เกิดความเสียหาย

มูลค่าไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท

ขอบคุณที่มา…

สำ นั ก ข่ า ว ก ร ม ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์

Leave a Reply

Your email address will not be published.