โอนเ งิ นผิ ดบัญชีขอคืนได้อย่าเพิ่ง ตกใจ

โอนเ งิ นผิ ดบัญชีขอคืนได้อย่าเพิ่ง ตกใจ

หลายๆคนคงเคยโอนเงินผิด หล า ยครั้งที่ได้ยินเรื่องราว กรณีที่ไปโอนเ งิ น แล้วผิ ดบัญชี ซึ่งแน่นอนว่าหล า ยคน

ที่เจอแบบนี้ย่อมตกใจและกังวล ว่าจะทำอ ย่ างไรถึงจะได้เ งิ นคืน หากใครเคยประสบปัญหาการโอนเ งิ นเข้าผิ ดบัญชี

แล้วไม่รู้จะทำอ ย่ า งไร วันนี้เรามีวิ ธีและขั้ น ต อ นที่จะสามารถแจ้งขอเ งิ นคืนจากธน า ค า รได้โดยเราได้นำ

ข้อมูลมาจาก ศู นย์ คุ้ ม ค ร อ งผู้ใช้บริการทางการเ งิ นธนาคารแห่งประเทศไ ท ย หรือ เ ว็ บ ไ ซ ต์ ศคง. 1213

การโอนเ งิ นผิ ดนั้นเป็นไปได้สองแบบ คือ เราโอนเ งิ นผิ ดไปเข้าบัญชีผู้อื่น อาจเป็นเพราะการใสตัวเลขผิ ดพลาด

หรือใส่เบอร์โทรผิ ดพลาดก็จะทำให้เ งิ นของเราไปเข้าบัญชีผู้อื่นโดยไม่ตั้งใจ สามารถแก้ไขได้โดยให้เราแจ้งเรื่อง

และนำหลักฐานการโอนเ งิ นที่เกี่ยวข้ องทั้งหมด เข้าแจ้งกับธนาคารโดยธนาคารจะใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบ

และติดต่อไปยังเจ้าของบัญชีที่เราโอนเข้าไป เพื่อติดต่อให้คืนเ งิ นให้ หากทางฝั่งนั้นยอมคืนเ งิ นให้

ทางธนาคารก็จะโอนเ งิ นคืนบัญชีเรา แต่ในกรณีที่เจ้าของบัญชีที่เราโอนผิ ดไม่ยอมคืนเ งิ นให้ ทางธนาคาร

จะให้เราทำการแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อออ กคำสั่งบังคับใช้ก ฎ ห ม า ย โดยทางธนาคารจะทำการ

อ า ยั ด บั ญ ชี ของผู้ที่ไม่ยอมคืนเ งิ นให้เราเอาไว้ และจะดำเนินการต ามขั้ น ต อ นต่อไป

จนกว่าเราจะได้เ งิ นคืน ทั้งนี้ หากมีผู้แจ้งมาทางเราว่ามีเ งิ นเข้าบัญชีผิ ด ให้เราทำการตรวจเช็คก่อนว่ามียอ ดผิ ด

เข้ามาจริงหรือไม่ อ ย่ าเพิ่งตัดสินใจโอนเ งิ นคืนไปเพราะอาจเป็นพวกมิ จ ฉ า ชี พ มาหลอ กลวงได้

หากพบว่ามีเ งิ นเกินเข้าบัญชีเราจริง ก็ให้ติดต่อธนาคารเพื่อคืนเ งิ นให้กับเจ้าของ หากเรายังเพิกเฉยทางผู้เ สี ยห า ย

ก็จะเรียกร้องค่าเ สี ยห า ยรวมทั้งแจ้งความกับเราได้เช่นกัน และในกรณีที่ทางธนาคารเป็นผู้ทำการผิ ด พ ล า ด

ในการโอนเ งิ นเข้าบัญชีใดก็ต าม ทางธนาคารจะสามารถแก้ไขข้ อมูลเองได้ โดยพนักงานที่ทำผิ ดพลาดจะต้องเป็นผู้รั บ ผิ ด

ชอบในการติดต่อเจ้าของบัญชีเพื่อนำเ งิ นคืนกลับมา แม้ว่าการโอนเ งิ นผิ ดบัญชีจะสามารถทำเรื่องขอคืนได้

แต่ทุกครั้งที่เราทำธุ ร ก ร ร ม ทางการเ งิ นไม่ว่าจะยอ ดเ งิ น มากหรือน้อยแค่ไหน ก็ควรตรวจสอบให้รอบคอบ

ทั้งหมายเลขและชื่อเจ้าของบัญชีรวมทั้งยอ ดเ งิ น ว่าตรงต ามกับยอ ดที่เราจะโอนหรือไม่ เพื่อจะได้ไม่เ สี ยเวลา

ในการทำเรื่องที่ต้องผ่ า นขั้ น ต อ นวุ่นวายและกว่าจะได้เ งิ นคืนนั้นก็อาจต้องใช้เวลานานพอสมควร

ขอบคุณที่มา…

k r u s t o r y

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *